24.8.2017 - 17:30

Ålands Museum, Filmsalen, Storagatan 1, Mariehamn

Undantaget Åland? En paneldebatt om perspektiv och betoningar i historisk forskning

Kring frågan ”Undantaget Åland?” förs en paneldebatt om hur åländsk historia synliggörs i olika forskningstraditioner. I dag har översikter av olika slag publicerats – över åländsk historia, över finländsk och svensk historia samt över det svenska i Finland.  Vilken plats ges Åland i historisk forskning?

Med begreppet metodologisk nationalism kritiseras historikers tendenser att ta nationer, eller motsvarande enheter, för givna. Presenteras Ålands historia i termer av särart och skönjer vi därför en åländsk ”Sonderweg”, d.v.s. en åländsk egenart, i föreliggande forskning? När och hur beaktas det svenska i Finland och det finländska i åländsk forskning?

I historisk forskning som berör det finländska, finlandssvenska eller det sverigesvenska blir öriket viktigt när vissa specifika teman, som exempelvis Krimkriget, beaktas. Har det åländska i övriga fall getts en perifer roll? När och hur uppmärksammas det åländska i forskning som berör det svenska i Finland och det finländska? Vilka teman pockar på uppmärksamhet?

Paneldebatten anordnas under det besök som historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet gör på Åland. I panelen medverkar antikvarie Kenneth Gustavsson, Ålands museum, Inga-Lill Pettersson, lärare i historia vid Övernäs skola, Henrik Meinander, ordförande för Svenska litteratursällskapet, Christer Kuvaja, forskningschef, Svenska litteratursällskapet och Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi.

Som moderator fungerar nämndens ordförande, akademilektor Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi

Bild: En storbåt i stranden, 1910. Fotograf:  Bernhard Åström. SLS/Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling (SLS 1555_2212)

Undantaget Åland? En paneldebatt om perspektiv och betoningar i historisk forskning