Donera till SLS

Svenska litteratursällskapet i Finland tar med tacksamhet emot donationer av tillgångar för bildande av fonder som tjänar SLS eller Svenska kulturfondens syften. SLS arkiv tar emot donationer av arkivmaterial av såväl privatpersoner som organisationer.

Mer information om vad en donation innebär finns här nedan.

Donationsbrev.

Donationer och fonder

Donationerna utgör grunden för SLS verksamhet. Det är de frikostiga donationer som framsynta personer gjort under 130 år som gör det möjligt för SLS att arbeta för att insamla, bevara, utforska och sprida kunskapen om det svenska kulturarvet i Finland och gångna generationers arbete vårt land och dess kultur till fromma samt att genom Svenska kulturfonden stöda den svenska kulturen och utbildningen och det svenska språket i Finland.

Svenska litteratursällskapet i Finland är en av de största och äldsta förvaltarna av allmännyttiga donationer i Finland. Fondförvaltningen kännetecknas av stabilitet, långsiktighet och stor respekt för det förtroende donatorn givit sällskapet.

SLS äger och förvaltar dels fonder som ska tjäna sällskapets syften, dels fonder som hör till Svenska kulturfonden och ska tjäna kulturfondens syften. SLS förvaltar i detta nu cirka 600 fonder, varav cirka 480 hör till Svenska kulturfonden. Den äldsta fonden är från 1886.

Hur bilda fond?

Det är enkelt att bilda en ny fond som antingen tjänar SLS eller Svenska kulturfondens syften. Genom gåvobrev eller testamente kan medel överlåtas till Svenska litteratursällskapet att fonderas för allmännyttigt syfte. Av testamenterade eller donerade medel bildas fonder som, om inte annorlunda bestäms, ska existera för all framtid. SLS följer strikt donators önskemål beträffande donationsmedlens användning.

Fonder kan antingen ha allmänt ändamål, vilket innebär att de ska stöda sällskapets respektive kulturfondens syften. Donatorn kan också bestämma att hans eller hennes fond ska stöda något specifikt allmännyttigt ändamål som anges i donationsbrevet. Exempel på dessa är SLS prisfonder med vilkas avkastning sällskapet belönar författare och vetenskapsmän.

Man får mycket gärna kontakta SLS för diskussion om alla frågor som ansluter sig till donationer, testamenten och inrättande av en ny fond. SLS ställer gratis expertis till förfogande vid upprättande av gåvobrev och testamente till förmån för sällskapet eller Svenska kulturfonden.

I samband med donationer kan man även avtala om skötseln av donators och närståendes gravar och arkiv. SLS ansvarar i nuläget för skötseln av närmare 200 gravar, och i SLS arkiv finns en stor mängd arkivmaterial från våra donatorer.

De medel som erhålls genom donation förvaltas i allmänhet gemensamt med SLS övriga fonder. Avkastningen av den gemensamt förvaltade fondegendomen fördelas efter avdrag för förvaltningskostnader på fonderna i proportion till deras kapital.

Svenska litteratursällskapet är inte skattskyldigt för de arv eller gåvor sällskapet får.

Företag och andra samfund kan avdra donationer till SLS upp till 50 000 euro per år från sin beskattningsbara inkomst.  Privatpersoner har inte rätt till skatteavdrag för sina donationer.

Kontakt: Dag Wallgren, VD, tfn 09 618 772 25 eller 040 522 46 48, dag.wallgren@sls.fi

Brev som donerats till SLS arkiv. Foto: SLS/Janne Rentola

Donationer till SLS arkiv

SLS tar emot arkivmaterial som donation. Genom att material doneras till SLS arkiv bevaras det för framtiden och blir tillgängligt för forskning och allmänhet i enlighet med SLS syfte, som är att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland. SLS arkiv har insamlingsprinciper för mottagande av material. Om materialet faller utanför vårt insamlingsområde kan vi hjälpa till med att styra det vidare till rätt arkiv. En donation innebär att äganderätten till materialet överförs på Svenska litteratursällskapet.   

Se insamlingsprinciperna för SLS arkiv

Ta kontakt med oss om du vill diskutera en donation:

Samlingarna i Helsingfors

Historiskt- och litteraturhistoriskt material: Petra Hakala, förste arkivarie, tfn 09 618 773 38, petra.hakala@sls.fi

Traditionsmaterial: Yrsa Lindqvist, förste arkivarie, tfn 09 618 774 52, yrsa.lindqvist@sls.fi

Språkmaterial:  Lisa Södergård, arkivarie, tfn 09 618 775 27, lisa.sodergard@sls.fi

Böcker: Martin Ginström, bibliotekarie, tfn 09 618 774 66, martin.ginstrom@sls.fi

Samlingarna i Vasa

Lokalhistoriskt material och traditionsmaterial från Österbotten: Pia Uppgård, arkivarie, tfn 06 319 56 13, pia.uppgard@sls.fi

Folkmusikaliskt material: Birgitta Eklund-Strang, arkivarie, Finlands svenska folkmusikinstitut, tfn 06 319 56 04, birgitta.eklund-strang@sls.fi