7

Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond

Hedvig Falken Bildkälla: Museiverket, Helsingfors (Daniel Nyblin)
År: 
1902
Grundkapital: 
10000 mark
Fondkapital: 
125 368.51 €
Avkastning: 
5 014.74 €

Den första prisfonden skapades genom en donation av Hedvig Lovisa Falcken (1851–1901), titulerad överrevisorska vid sin död. Enligt en liten notis i Hufvudstadsbladet »avled hon på Diakonissanstalten efter ett längre lidande, efterlämnande ett bestående minne genom de vackra testamentariska donationer hon gjort«.

Hedvig Falcken, född Lindberg, var torpardotter från Gräsa gård i Esbo och gift med överrevisorn Frans Falcken, som avled före henne. Äktenskapet var barnlöst. Knapphändiga uppgifter tyder på att donator ömmade för en bildning som hon själv aldrig blev delaktig av. Enligt testamentet erhöll SLS 10 000 mark (41 000 euro) »att af detsamma förvaltas såsom en stående fond, hvaraf årliga räntor skall användas till premiering af någon därom förtjänt publikation uti Finlands litteratur- eller kulturhistoria med rätt för sällskapet att för något år innehålla räntan för att därmed öka premiebeloppet för det följande året«. Denna bestämmelse i litteratursällskapets anda tillskriver Steinby testamentsexekutorn Alarik Hernberg (1869–1941), betecknad som en jurist med sinne för den historiska traditionen. Han var utredningsman i boet efter Hedvig Falcken, som också ihågkom Svenska folkskolans vänner med en lika stor summa som donationen till SLS.

Falckenska priset började utdelas årligen från 1904 och fick snabbt positionen som den enda premieringen ur en testamentsfond med en särskilt tillsatt prisnämnd. När priset ännu under första hälften av 1920-talet uppgick till oförändrade 500 mark efter en inflation på mer än 90 procent i slutet av 1910-talet, måste andra fonder användas för att höja det pekuniära värdet. Bland annat överfördes 1936 medel från Stiftarnas fond.