10

Finska Kadetternas fond

Grundkapital 1902 ca 5000 mark
Avslutad efter fullgjord uppgift

Som ett uttryck för förryskningspolitiken indrogs kadettskolan i Fredrikshamn den 15 juli 1902. Åtgärden var väntad och Finska Kadettkåren och dess Högre Kamratskap garderade sig mot eventuell konfiskering.

I juni överlät man sina kontanta tillgångar på ca 5 000 mark (20 500 euro) och sitt arkiv till Svenska litteratursällskapet. Pengarna och uppgifterna föreslogs bli använda för en historik om kadettkåren. SLS utlyste en tävling om det bästa bidraget med annonsering i flera av landets tidningar. Projektet drog ut på tiden, men 1912 publicerades i sällskapets skriftserie boken Finska kadettkåren och dess kamratskap. Författare var krigshistorikern, överstelöjtnant Adolf Gripenberg (1854–1918). Överste Hugo Standertskjöld bidrog till tryckningen med en gåva på 3 000 mark. Tillsammans med de fonderade medlen behövdes ett bidrag på drygt
1 000 mark ur litteratursällskapets kassa för att bestrida utgifterna för arbetet. Fonden hade därmed fullgjort sin uppgift och kadettkårens handlingar deponerades i SLS:s arkiv.

Bildkälla: G. A. Gripenberg \"Finska kadettkåren och dess kamratskap\", skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 108, Helsingfors 1912

Kadettskolans nya huvudbyggnad blev färdig i Fredrikshamn 1894, men endast fyra år senare indrogs kåren som ett led i förryskningspolitiken.

 

Texten är ett utdrag ur Bo Finnes Donatorernas bok. Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland (2010).