Dataskydd och registerbeskrivning

Inom ramen för SLS verksamhet upprätthåller SLS personuppgiftsregister av olika slag.

Sådana register är bland annat SLS medlemsregister, register över SLS förtroendevalda, register över de som sökt/fått understöd av SLS, register över de som fått pris av SLS, register över SLS donatorer, register över SLS författare samt register över SLS kunder och samarbetsparter.  Inom ramen för arkivets verksamhet upprätthålls personregister över informanter, arkivdonatorer och andra arkivrelaterade personer.  SLS arkiv förvarar även personregister sammanställda av andra organisationer och personer att användas för historisk forskning och för vetenskapliga syften. Även inom SLS forskningsverksamhet skapas personregister.

SLS rätt att samla, registrera, använda, lämna ut samt på annat sätt behandla personuppgifter regleras av personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Enligt personuppgiftslagen har var och en rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om honom eller henne i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller henne. Den registeransvarige skall ge den registrerade information om vilka källor som används för registret samt för vilket ändamål registeruppgifterna används och lämnas ut.

Rätten till insyn kan enligt personuppgiftslagen nekas i vissa fall och rätten till insyn föreligger inte alls i uppgifter som insamlats endast för vetenskaplig forskning eller statistiska ändamål.

En begäran om kontroll av registeruppgifterna ska framföras till SLS skriftligen eller personligen på SLS kundtjänst.

Informationen skall ges i begriplig form och på begäran även skriftligt. Att kontrollera uppgifterna är gratis en gång per år.

Namn och andra uppgifter i ansökan om stipendium eller understöd från SLS kan meddelas andra organisationer som beviljar stipendier och understöd även innan SLS fattar beslut om utdelningen.

Namnen på dem som beviljats stipendier och understöd samt ansökans syfte och stipendiets belopp offentliggörs på sällskapets webbsidor och i medierna när SLS fattat beslut om utdelningen.

Registerbeskrivningar finns till påseende hos SLS, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors.

PDF iconRegisterbeskrivning_(stipendiehanteringsregister)