Månadens forskare: Jutta Ahlbeck

onsdag, november 8, 2017 - 10:22
Nina Edgren-Henrichson

Jutta Ahlbeck

Hur såg majoritetsbefolkningen på den romska minoritetens sätt att försörja sig under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal? Det undersöker sociologen Jutta Ahlbeck och vill samtidigt utreda vad som uppfattades som ett normalt liv. Hon forskar inom projektet Kommunicerande konsumtion, där hon tillsammans med fem andra forskare undersöker den rörliga handeln, det vill säga marknads- och gårdfarihandeln från mitten av 1800-talet fram till andra världskriget.

Ahlbeck ser på hur romerna togs emot, framställdes och uppfattades och vilken betydelse lokalbefolkningen gav de varor romerna sålde. För att komma åt hur samtiden har uppfattat de romska gårdfarihandlarna använder Ahlbeck tre olika typer av material: tidningsartiklar, minnesmaterial och skönlitteratur. Tillsvidare har hon mest gått igenom minnes- och tidskriftsmaterial. Minnesmaterialet består av svar på en frågelista om romer från 1971 i Museiverkets arkiv, med berättelser som gäller minnen från tidigt 1900-tal fram till insamlingsåret. Tidskriftsartiklarna däremot är från tiden ca 1870–1910.

Mindre välkomna i svenskbygderna?

I tidigare forskning har historikern Miika Tervonen kommit till att majoritetsbefolkningen på landsbygden var beroende av romernas arbetskraft. Romerna var säsongsarbetare och ställde upp för en billig penning eller mot att de fick mat och husrum. Han talar om en ömsesidighet, som var en förutsättning för romernas överlevnad.

– Jag måste säga att det material som jag hittills har tittat på är väldigt negativt. Jag har svårt att åtminstone ännu se någonting av den här ömsesidigheten. Någon gång kommer det fram att lokalbefolkningen tyckte att romernas spetsar och andra arbeten var fina, men ofta skriver de att det var bara krimskrams och att man köpte av dem för att man vill bli av med dem. I vissa fall ser man det som kristligt att man hjälper sin medmänniska i nöd.

I den del av projektet som finansieras av SLS fokuserar Ahlbeck på uppfattningarna i svenskbygderna, främst Österbotten, och hon misstänker att det kan finnas en skillnad i förhållningssättet mellan finsk- och svenskspråkiga trakter.

– Min hypotes är att berättelserna är mer varierande i mellersta och östra Finland, i och med att de romska familjerna mest höll sig där. Man var vanare vid romerna där, medan de kanske var mer en kuriositet i Österbotten.

– Jag tror också att språket kan ha betydelse i mötet mellan lokalbefolkningen och romerna i de svenskspråkiga områdena i Finland i och med att romerna oftast talade finska. Det uppstod en språkförbistring när de inte riktigt förstod varandra. Men min första hypotes är att eventuella skillnader främst är geografiska och har att göra med att majoritetsbefolkningen helt enkelt var vanare vid romer i mellersta och östra Finland.

Kvinnornas och barnens roll

Det är oftast de romska männens historia som återges i tidigare forskning, men i de minnesberättelser som Jutta Ahlbeck tagit del av spelar kvinnorna en aktiv roll. Ahlbeck är intresserad av att se vilka uppgifter kvinnorna och även barnen hade för familjernas försörjning.

– Det råder en total genusordning i arbetsfördelningen. Kvinnorna har en massa uppgifter, mycket fler än männen. De ska ta hand  om barnen, de ska gå runt och försöka få husrum, pengar och mat och stå för underhållning genom att spå i händer, sjunga och berätta berättelser. Männen koncentrerar sig på hästhandeln och på att reparera och tillverka redskap som man använder för hästarna.

Uppenbarligen var det också kvinnornas uppgift att upprätta kontakten till lokalbefolkningen.

–  I nästan alla minnesberättelser är det den romska kvinnan som kommer till gården med sin kaffekanna, och med ett litet barn på armen, och frågar om hon får koka kaffe åt värdfolket. Det här var sättet för dem att få in foten. Av många berättelser framgår det att värdfolket hade känt sympati för kvinnan och barnen, och när kaffet var kokat så var gården plötsligt full med ”zigenare i alla åldrar och storlekar”.

Här ser Ahlbeck också en ingång till att förstå de romska barnens roll för familjernas försörjning.

– Det verkar ganska klart att barnen är en viktig del i själva handelssituationen och i de sociala relationerna mellan romerna och majoritetsbefolkningen. Kvinnorna hade barnen med sig för att väcka empati och sympati hos dem som de ville sälja till, lite som i dag när man ser att tiggande människor runt omkring i Europa ofta är en mamma och ett barn.

Vinklat material

En fråga som Ahlbeck och de övriga forskarna i projektet ständigt tampas med är att det skriftliga materialet om de etniska minoriteterna i huvudsak återger majoritetsbefolkningens uppfattningar och synsätt.

– Materialet är snedvridet och ofta rasistiskt, och många gånger är det ganska skrämmande att läsa. Det är jätte svårt att fånga in romernas röst, eller tatarernas eller de andra gruppernas vi undersöker. Romerna hade ju en muntlig kultur, så de har inte lämnat skrivavtryck i historien.

– Det är en utmaning, men jag tror att om man som forskare är medveten och sensitiv och lyfter fram den här problematiken, så ser man i alla fall någonting. Dessutom avslöjar synen på ”de andra” någonting väsentligt om ”oss”. När minnesberättelser och tidskriftsartiklar diskuterar romerna, diskuterar de samtidigt grundläggande uppfattningar och föreställningar om samhälle och medborgarskap.

Bilden av den farliga mannen

Ahlbeck har lagt märke till att de fördomar som vädras i både minnes- och tidskriftsmaterialet har många likheter med dagens värld.

– Det är retoriken som har slagit mig när jag har läst tidskriftsmaterial om romerna. Man framställer både dem och andra gårdfarihandlare med minoritetsbakgrund som en naturkraft, det talas om översvämningar, om att platser överfolkas och svämmar över. Alltså samma retorik som används i dag om flyktingströmmar som bara väller in. I naturkraftsdiskursen ingår också att man inte kan stoppa och kontrollera den här skrämmande kraften.

Typiskt för naturkraftsretoriken är också att den fokuserar på män som det hotfulla.

– Då som nu är det mycket tal om att mannen som kommer utifrån är farlig. Och då som nu finns den stackars kvinnan som blir lurad av de här männen. Då var det de stackars pigorna som blev förtjusta i ”påsaryssarna” eller lurade av romer och köpte krimskrams och slösade bort sina pengar på de farliga männen. Och nu är det de farliga männen som kommer och tar våra kvinnor. Det är fascinerande att vissa saker upprepas om och om igen, retoriken byter bara ut dem det handlar om.

Främlingen

Ahlbeck anlägger också ett mer teoretiskt perspektiv på romernas försörjning. Hon utgår från den tyske sociologen och filosofen Georg Simmels tankar om främlingen och hur man i det perspektivet kan se den romska handelskvinnan och handelsmannen som en främling

– Jag tänker titta på att det är ett folk som är i diaspora och som inte har något hemland –  den eviga vandraren, nomaden. Där finnas mycket spännande teoretiskt att ta upp.

Simmel använder den judiske handelsmannen som exempel, och Ahlbeck ser många paralleller med de romska gårdfarihandlarna.

– Hos Simmel är främlingen en figur som definieras utgående från sin försörjningsverksamhet: främlingen är en handelsman.

Främlingen definieras enligt Simmel också av den rumsliga rörligheten.

– Främlingen  är inte är geografiskt fixerad och också metaforiskt en lösgjord figur. Han – hos Simmel är det uttryckligen en man – har inte en plats i det sociala samfundet, och han är en vandrare. Jag vill också se om Simmels främlingsbegrepp kan tillämpas och nyanseras genom att titta på de romska kvinnorna och barnen.

Gränser för det normala

Jutta Ahlbeck har i sin tidigare forskning ägnat sig framför allt åt synen på psykisk hälsa och ohälsa. Hennes avhandling från 2006 handlade om kvinnorna på Själö hospital (Diagnostisering och disciplinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889–1944)  och efter det har hon bland annat forskat om barndomen.

– När det gäller barndomen har jag undersökt var gränserna går för uppfattningen om vad ett normalt barn är. Jag har dels tittat på hur det ”normala barnet” framställs i barnpsykologin på 1910–1920-talen, dels på hur det ”avvikande barnet” framställs inom barnpsykiatrin vid samma tid. Och på Själö har det också handlat om avvikande och normalt när det gäller det kvinnliga.

Hon ser tydliga kopplingar mellan sina tidigare forskningsområden och det hon nu undersöker inom projektet Kommunicerande konsumtion.

– Om jag enkelt ska sammanfatta mitt forskningsintresse, så gäller det frågan om var gränsen går mellan normalitet och avvikelse. Med romerna ställer jag frågan: Var går gränser för vad vi i samhället upplever som en normal medborgargrupp eller normalt medborgarskap? Här ingår också frågan om försörjning, eftersom man kan ställa frågan: Hur ska man leva ett ”normalt” liv?

Kommentarer

Är du trött på ditt ekonomiska lidande eller behöver du pengar för att starta ett företag, betala räkningar, leva ett bättre liv utan några ekonomiska problem och du kan inte få hjälp. Prova och få ditt ATM blank-kort idag och utnyttja denna möjlighet. Detta kort kan dra upp till $ 3000 per dag. Den är programmerad så att den inte kan spåras och även har en teknik som gör det omöjligt för CCTV-kameran att upptäcka dig när du använder den. Jag kom över detta tomma ATM-kort när jag letade efter ekonomiskt stöd och arbetade online för en månad sedan och det har verkligen hjälpt mig med min ekonomiska status och jag vill att alla som behöver det också behöver dra nytta av detta. För detaljer om hur du får din kontakt idag: speedhackersnetwork001@gmail.com

Hej behöver du ett brådskande lån email oss nu för ett snabbt lån (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM) Behöver du ett brådskande lån, lånefinansierat lån, lån till lån, etc, ger vi alla typer av lån med en låg ränta på 1% och du får ditt lån inom de närmaste 12 timmarna, maila oss nu för alla typer av lån Maila oss nu {REMY.CREDIT111@GMAIL.COM} Fullständiga namn: Land / stat: Lånebelopp: Lånets längd: Ocupation: Telefonnummer: Ålder: kom tillbaka till oss nu om ditt behov ett brådskande lån idag maila oss REMY.CREDIT111@GMAIL.COM Företagsnamn: REMY FINK Maila oss nu [remy.credit111@gmail.com]

HOW I BECAME A VICTOR AFTER SO MANY FAILED ATTEMPT OF GETTING A LOAN. I feel so blessed and fulfilled. I've been reluctant in applying for a loan i heard about online because everything seems too good to be true, but i was convinced & shocked when my friend at my place of work got a loan from Progresive Loan INC. & we both confirmed it and i also went ahead to apply, today am a proud owner of my company and making money for my family and a happy mom. Well i'm Annie Joe by name from Pauls Valley, Oklahoma. As a single mom with three kids it was hard to get a job that could take care of me and my kids and I had so much bills to pay and to make it worst I had bad credit so i couldn't obtain a loan from any bank. I had an ideal to start a business as an hair stylist but had no capital to start, Tried all type of banks but didn't work out until I was referred by my co-worker to a godsent lender advertising to give a loan at 2% interest rate. I sent them a mail using their official email address (progresiveloan@yahoo.com) and I got a reply immediately and my loan was approved, and I was directed to the Bank site where I withdrawed my loan directly to my account. To cut the story short am proud of my hair stylist company and promise to testify to the world how my life was transformed.. If you are in need of any kind of loan, i advise you contact Progresive Loan INC and be financially lifted Email: progresiveloan@yahoo.com OR Call/Text +1(603) 786-7565

Är du trött på ditt ekonomiska lidande eller behöver du pengar för att starta ett företag, betala räkningar, leva ett bättre liv utan några ekonomiska problem och du kan inte få hjälp. Prova och få ditt ATM blank-kort idag och utnyttja denna möjlighet. Detta kort kan dra upp till $ 3000 per dag. Den är programmerad så att den inte kan spåras och även har en teknik som gör det omöjligt för CCTV-kameran att upptäcka dig när du använder den. Jag kom över detta tomma ATM-kort när jag letade efter ekonomiskt stöd och arbetade online för en månad sedan och det har verkligen hjälpt mig med min ekonomiska status och jag vill att alla som behöver det också behöver dra nytta av detta. För detaljer om hur du får din kontakt idag: speedhackersnetwork001@gmail.com

Behöver du ett brådskande lån för att starta företag, skuldlån? köpa en bil eller ett hus? Om ja, oroa dig inte mer, För vi erbjuder alla typer av lån till en låg och överkomlig ränta på 2,5% utan säkerhet och utan kreditkontroll. Kom tillbaka till oss om du behöver ett lån, vänligen maila mig nu via: (kw007042@gmail.com)

Vi erbjuder alla typer av lån till en reducerad ränta på 3%. Vårt låneprogram är väldigt direkt och flexibelt, eftersom ditt nöjda och ekonomiska framgångar är vårt mål. Om intresserad, för mer info kontakta oss nu via Email: (happyloanlink@outlook.com)

Tycker du om att få ekonomiskt stöd, vilket är dåligt nödvändigt? Tycker du om hur man får ett legitimt lån idag? Tycker du om att starta ditt eget företag? Har du skulder att betala? Vill du betala dina skolavgifter? Behöver du ett brådskande lån för att betala dina räkningar Det här är din chans att nå dina önskemål Kredit lån, företagslån och studielån, företagslån? Privat lån. Vi ger alla typer av Lån till 2% Räntor för mer information Kontakta oss via Via Email {fhacyberservices@gmail.com} Låntagare INFORMATION: Kreditbelopp: Låntagare Namn och efternamn: Låntagarens kontaktuppgifter: Land och stat: stad: nationalitet: Kreditfinansiering: Lånets längd: Civilstånd: ålder: kön: Månadsinkomst: Via e-post: fhacyberservices@gmail.com Telefonnummer: +1903) 568-0039 Herr Tony Rock Generell konsult

behöver du ett lån? Har du letat efter var du ska få ett lån? Har du försökt få någon form av lån? Ansök nu nu på? (carlosellisonfinance@outlook.com) om du vill få ett billigt lån. Lånet erbjuds här till en mycket låg ränta på 2%. Kontakta oss nu om du är intresserad.

Loan offer for everyone Hello I put at your disposal a loan from 5000 € to 1.000.000 € at very simple conditions with an interest rate of 3%. I also make investments and loans between individuals of all kinds. I offer credit in the short, medium and long term in collaboration with my lawyer. we do not know about your uses and our transfers are insured by a bank for the security of the transaction. for all your requests made proposals relative to rates and installments of payments and I will be with your help. finally for more understanding please contact me: christian.berger1942@gmail.com Here is my Whatsapp number: +33 756 870 504

Välkommen till Tiffany Perio Loan Company, vi uppskattar de goda kommentarer som har gått runt på internet om våra bra verk och vi tackar alla som har tagit ett lån från vårt företag. Nu får vi veta vad vi gör bäst igen. Behöver du ett brådskande lån? Ett lån att förmodligen expandera eller starta ditt eget företag? eller du behöver ett lån för utbildning eller att betala din skuld, med räntesats så låg som 2% som passar alla kunder och du kommer att njuta av våra tjänster. Så kontakta oss nu via Email: ====> tiffanyperioloancompany@gmail.com

Hej behöver du ett brådskande lån email oss nu för ett snabbt lån remy.credit111@gmail.com Behöver du ett brådskande lån, lånefinansierat lån, lån till lån, etc, ger vi alla typer av lån med en låg ränta på 1% och du får ditt lån inom de närmaste 12 timmarna, maila oss nu för alla typer av lån {REMY.CREDIT111@GMAIL.COM} Fullständiga namn: Land / stat: Lånebelopp: Lånets längd: Ocupation: Telefonnummer: Ålder: kom tillbaka till oss nu om du behöver ett brådskande lån Företagsnamn: REMY FINK Maila oss nu [remy.credit111@gmail.com]

Ansök om ett snabbt och bekvämt lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt till en billigaste ränta på 3%. Kontakta oss idag via: elijahloanfirm@outlook.com med lånebelopp som behövs eftersom vårt lägsta lånbjudande är 1 000,00 till valfri lånebelopp

Behöver du en lån om det gäller nu. Vi erbjuder lån och finansiella tjänster av alla slag. Vårt lån varierar från företag till personliga lån eller långa eller korta villkor med gynnsamma räntor (2%). Vår låneprocess är väldigt snabb och pålitlig med garantier. För mer information om våra tjänster, besök oss på vår email; ( Luiscarlosfinance@outlook.com ) snälla låt oss veta hur mycket lån du behöver och vill ha lånets varaktighet. Vi hoppas att höra från dig. Du kan skicka ett meddelande till e-postadressen nedan. Luiscarlosfinance@outlook.com OBS! Alla e-postmeddelanden ska skickas till: Luiscarlosfinance@outlook.com

Goddag allihop Är du en affärsman eller kvinna? Har du någon ekonomisk röra eller behöver du pengar för att starta ditt eget företag? Behöver du ett lån för att starta en fin liten skala och medelstora företag? Har du en låg kredit värdering och det är svårt att få lån från lokala banker och andra finansiella institut? Om du är intresserad kontakta oss via e-post suntrustprivatecompany@gmail.com Våra lån är väl försäkrade för maximal säkerhet är vår prioritet. Vårt främsta mål är att hjälpa dig att få de tjänster du förtjänar. Vårt program är det snabbaste sättet att få vad du behöver på ett enkelt sätt. Minska dina betalningar för att lätta på belastningen på dina månatliga utgifter. Få flexibilitet som du kan använda för något syfte från semester, till utbildning, till unika inköp. Om du är intresserad kontakta oss via e-post suntrustprivatecompany@gmail.com Vi erbjuder följande tjänster: * Billån * Hemlån * Inteckningslån * Investeringslån * Kommersiella lån * Byggelån * Skuldkonsolideringslån * Business Loan [säker och osäker] * Personligt lån [säker och osäker] * Studentlån och så många fler. Vi erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster som inkluderar: Affärsplanering, Kommersiell och Utvecklingsfinansiering, Fastigheter och Hypotekslån, Skuldkonsolideringslån, Företagslån, Privata lån, Hemrefinansieringslån med låg ränta på 2% per annullering för privatpersoner, företag och företagsorgan. Få det bästa för din familj och äga ditt drömhem också med vårt Allmänna låneskema. Om du är intresserad kontakta oss via e-post suntrustprivatecompany@gmail.com Tack

Jag skriver detta vittnesbörd för att jag är verkligen tacksam för vad SUSAN JAMES LOAN COMPANY gjorde för mig och min familj när jag trodde att det fanns ett hopp om att hon kom och få min familj att känna sig levande igen genom att låna oss lån till en mycket låg ränta på 3% . Tja, jag har letat efter ett lån för att lösa mina skulder och räkningar under de senaste två månaderna, allt jag träffade är scammed och tog mina pengar totalt 7 300 000 dollar tills jag äntligen träffade en gud skickad långivare. Jag trodde aldrig att det fortfarande finns äkta långivare på internet men till min största överraskning fick jag min låneform detta fantastiska företag utan att slösa mycket tid, så om du är ute och letar efter ett lån av något slag för företag eller andra ändamål skulle jag rekommendera dig att maila SUSAN JAMES LOAN COMPANY via: ( susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.com ) Or Whats-app Number:+1(587)206-1157 Även där Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer och vara fri från internet bedrägerier tack.

Hej behöver du ett brådskande lån email oss nu för ett snabbt lån (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM) Behöver du ett brådskande lån, lånefinansierat lån, lån till lån, etc, ger vi alla typer av lån med en låg ränta på 1% och du får ditt lån inom de närmaste 12 timmarna, maila oss nu för alla typer av lån Maila oss nu {REMY.CREDIT111@GMAIL.COM} Fullständiga namn: Land / stat: Lånebelopp: Lånets längd: Ocupation: Telefonnummer: Ålder: kom tillbaka till oss nu om ditt behov ett brådskande lån idag maila oss REMY.CREDIT111@GMAIL.COM Företagsnamn: REMY FINK Maila oss nu [remy.credit111@gmail.com]

Hallå Behöver du ett lån för ett personligt ändamål eller för dina affärsbehov? Här är goda nyheter för dig. Du är på rätt ställe. Vi har kapacitet att erbjuda företag och personliga lån / lån till företag och privatpersoner till en räntesats om 3%. E-post: avantcworld@gmail.com karim Få dagens överkomliga lån garanterat lån erbjudande

Ansök om ett snabbt och bekvämt lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt till en billigaste ränta på 2%. Kontakta oss idag via: elijahloanfirm@outlook.com med lånebelopp som behövs eftersom vårt lägsta lånbjudande är 1 000,00 till valfri lånebelopp. Jag är certifierad, registrerad och legit långivare. Du kan kontakta mig idag om du är intresserad av att få det här lånet, kontakta mig för mer information om låneprocessen, behandla lånevillkoren och hur lånet överförs till dig. Jag behöver ditt brådskande svar om du är intresserad.

Hallo      Har du behov for økonomisk hjelp? Trenger du et lån til å kjøpe nytt hus, eller for investering, trenger du en rask økonomisk hjelp til lav rente på 3%? å betale dine ubetalte regninger? Har du blitt avvist av så mange banker?   Trenger du å finansiere for å utvide i virksomheten din? personlig økonomi av personlige grunner? Vi er forpliktet til å løse alle dine økonomiske problemer. vennligst kontakt oss nå. E-post: easyloanfirm2020@gmail.com Venter på e-posten din. Hilsen Derek Douglas easyloanfirm2020@gmail.com 3% tilgjengelig og ekte lånetilbud

Jag ger lån till företag och privatpersoner med en rimlig ränta på 2%. E-post till: (anggadiman1@gmail.com) om du är intresserad av lånet.

Ansök om ett lån snabbt och bekvämt sätt att betala räkningarna och återupptagandet av att finansiera ditt projekt i den billigaste räntan på 3% att kontakta oss idag via: worthamloanfim11@gmail.com. Lånet behöver ett lån erbjudande vårt minimum är 1.000,00 valet att låna några pengar, jag är en certifierad registrering och långivare Legit, du kan kontakta oss idag om du är intresserad av. För att få det här lånet, kontakta mig för mer information om låneprocessen som villkoren för lånen och lånebeloppet kommer att överföras till dig. Jag behöver ditt brådskande svar om du är intresserad.

Hur får man ett snabbt lån från ett bra företagsnamn OLIVIA LOAN COMPANY, som erbjuder mig ett lån för att starta ett mycket bra företag och idag kan jag få mitt eget företag tack vare OLIVIA LOAN COMPANY för att erbjuda mig ett lån om du vill att kontakta dem, kan du maila företaget på det mail (olivialoan.co.info@gmail.com) Jag är fru Esther Rodriguez

Ansök om ett snabbt och bekvämt lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt till en billigaste ränta på 2%. Kontakta oss idag via: elijahloanfirm@outlook.com med lånebelopp som behövs eftersom vårt lägsta lånbjudande är 15.000,00 kronor till valfri lånebelopp. Jag är certifierad, registrerad och legit långivare. Du kan kontakta mig idag om du är intresserad av att få det här lånet, kontakta mig för mer information om låneprocessen, behandla lånevillkoren och hur lånet överförs till dig. Jag behöver ditt brådskande svar om du är intresserad.

Ansök om ett snabbt och bekvämt lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt till en billigaste ränta på 2%. Kontakta oss idag via: elijahloanfirm@outlook.com med lånebelopp som behövs eftersom vårt lägsta lånbjudande är 15.000,00 kronor till valfri lånebelopp. Jag är certifierad, registrerad och legit långivare. Du kan kontakta mig idag om du är intresserad av att få det här lånet, kontakta mig för mer information om låneprocessen, behandla lånevillkoren och hur lånet överförs till dig. Jag behöver ditt brådskande svar om du är intresserad.

Hej behöver du ett brådskande lån email oss nu för ett snabbt lån (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM) Behöver du ett brådskande lån, lånefinansierat lån, lån till lån, etc, ger vi alla typer av lån med en låg ränta på 1% och du får ditt lån inom de närmaste 12 timmarna, maila oss nu för alla typer av lån {REMY.CREDIT111@GMAIL.COM} Fullständiga namn: Land / stat: Lånebelopp: Lånets längd: Ocupation: Telefonnummer: Ålder: kom tillbaka till oss nu om ditt behov ett brådskande lån idag maila oss REMY.CREDIT111@GMAIL.COM Företagsnamn: REMY FINK Maila oss nu [remy.credit111@gmail.com]

Låneerbjudande Vi erbjuder lån av 5.000.00euros till 20.000.000.00euros med en maximal återbetalningsperiod på 45 år med 2% ränta. Om du är intresserad, kontakta oss via e-post: primefinance35@gmail.com

Loan offer for everyone Hello I put at your disposal a loan from 5000 € to 1.000.000 € at very simple conditions with an interest rate of 3%. I also make investments and loans between individuals of all kinds. I offer credit in the short, medium and long term in collaboration with my lawyer. we do not know about your uses and our transfers are insured by a bank for the security of the transaction. for all your requests made proposals relative to rates and installments of payments and I will be with your help. finally for more understanding please contact me: christian.berger1942@gmail.com Here is my Whatsapp number: +33 756 870 504

Jag är senecaut peter, jag är en långivare, jag ger ut lån till enskilda och företag, för företag och personliga ändamål, kontakta mig om du behöver någon form av lån. Jag ger lån till allmänheten till 2% ränta. Kontakta mig på authentichomefinance@gmail.com officiellt email: info@authenticloanfinance.com

Are you looking for a business loan, personal loans, mortgages, car loans, student loans, debt consolidation loans, unsecured loans, risk capital, at a low interest rate and affordable Interest rate of 2%. Reply us by email authenticloanhome@yandex.com Regards. Ronald

Estoy contento hoy de que obtuve un préstamo de esta compañía legítima después de muchos años de pérdidas financieras y también me timaron en el proceso hasta que conocí a este gran hombre que me ayudó con un préstamo de $ 533,000 y aconsejaré a todos los solicitantes de préstamos para contactar esta empresa por correo electrónico: williamsloans6@yandex.com, whatsapp en +1 (214) 305-8945.

Hej jag är Ricardo Leo, jag bor i Sweden och jag är en enda pappa, jag hade ekonomiskt problem och det var väldigt dåligt men tack för gud för den här privata långivaren Carlos Ellison som hjälpte mig med ett lån på $ 50,000USD och nu är vi Bra tack till Carlos Ellison. Om du vet att du behöver ett brådskande lån skulle jag råda dig att kontakta Carlos Ellison på Email: carlosellisonfinance@outlook.com Tack och Gud välsigne.