Anvisningar för ansökan om stipendium och understöd

Privatpersoner och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd. Ansökan görs i SLS elektroniska ansökningssystem.

SLS är inte en allmän understödsfond och delar inte ut allmänna verksamhetsbidrag åt t.ex. föreningar.

Den sökande och den som beviljas stipendium eller understöd ska vara samma person eller organisation. Då sökande är en organisation är det organisationens kontonummer och FO-nummer som ska uppges.

Ansökan skrivs på svenska, norska, danska eller engelska.

Inga ändringar kan göras i ansökan efter att den har skickats.

Förslag till beviljning av stipendier och understöd görs av SLS vetenskapliga nämnder eller forskningsnämnd eller av särskilt utsedda stipendienämnder. Beslut om beviljningar fattas av SLS vetenskapliga råd i regel i april och november.

SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut. 

Akademisk forskning

Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen, samt om du avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning. Professorer med fasta befattningar (tillsvidare befattningar) beviljas inte arbetsstipendium från SLS. Detsamma gäller de lektorer som i befattningen har möjlighet till forskning. Däremot kan professorer och alla lektorer beviljas personliga resestipendier samt stipendier för materiel och externa tjänster.

SLS beviljar inte stipendier för arbete med pro gradu-avhandling.

En icke-disputerad doktorand kan ansöka om stipendium för postdokforskning först efter att förhandsgranskarnas utlåtanden föreligger.

Den som söker ett personligt forskarstipendium från SLS kan beviljas ersättning för ett arbetsrum vid ett universitet eller en högskola. (Se närmare nedan under Arbetsrum vid universitet.)

För längre vistelser vid utländska universitet, högskolor eller forskningsinstitut beviljas medel från Stiftelsernas post doc-pool, där SLS är medlem. Se närmare information på Stiftelsernas post doc-pool.

Sökande                                  per månad (€)  per år (€) 
doktorand 2 200 26 400
postdokforskare 2 600 31 200
doktor på minst docentnivå 3 200 38 400
   
I summorna är inberäknat den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (14 procent av beloppets storlek). Den årliga skattefria summan är 20 461,72 euro (2018). Stipendiaten betalar skatt på den överstigande delen. Stipendiaten förbinder sig att forska på heltid.

Doktorander och forskare som avlagt doktorsexamen kan i ansökningsformuläret kryssa för om de vill ha ett arbetsrum vid universitetet eller i anslutning till universitetet. De forskare som beviljas ett forskarstipendium från SLS och i sin ansökan har uppgett att de vill ha arbetsrum erhåller av SLS en sju (7) procents förhöjning på det beviljade forskarstipendiet, som ersättning för de kostnader som rummet förorsakar. Obs! Ta reda på om universitetet tar betalt för arbetsrum innan du ansöker om detta.

Stipendiet inklusive förhöjningen utbetalas när forskaren har ingått avtal med universitetet om arbetsrummet och det undertecknade avtalet har skickats till SLS. Universitetet fakturerar därefter forskaren på summan. Ifall inget avtal ingås utbetalas inte förhöjningen till forskaren.

Universitetet ingår ett avtal med forskaren under följande förutsättningar:

  • Om SLS stipendiaten är inskriven för doktorandstudier vid universitetet ingås alltid avtal.
  • Om SLS stipendiaten avlagt doktorsexamen ingås avtal, om den värdenhet (fakultet eller institution) vid vilken forskningen ska bedrivas har möjlighet till det.
  • Stipendiet bör ha beviljats för minst fyra månaders arbete på heltid.

Universitetet ordnar normala grundläggande förutsättningar för forskaren enligt den standard som värdenheten tillämpar på universitetets anställda med motsvarande uppgifter.

Dessa förutsättningar omfattar bl.a. lämpliga arbets- och laboratorielokaler, datakommunikations-, post- och utskriftstjänster samt tillgång till bibliotek och informationstjänster (om licenserna tillåter det) i samma utsträckning som universitetet allmänt erbjuder sina anställda.

Tjänsterna behöver inte inkludera anskaffning av dator eller telefon, liksom inte heller företagshälsovård eller andra sociala förmåner som ges åt universitetets anställda.

Arbetsrummen kan vara i gemensam användning, så att flera stipendiater eller andra forskare arbetar i samma rum.

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Forskningsplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.
Obligatorisk för doktorander och doktorer som ansöker om stipendium. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.
Obligatorisk för doktorer som ansöker om stipendium. Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forsknings- eller projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur merit- och publikationsförteckningen såsom betyg, pro gradu-avhandling m.m.

 

Historik och dokumentation

Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium eller understöd för historiker över bl.a. kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia samt för dokumentation och information inom miljövård och teknologi.

Ifall det är fråga om ett personligt stipendium kan summan inte överskrida 2 400 euro per månad utan en välmotiverad orsak.

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Projektplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.
Obligatorisk för den eller de som gör skrivarbetet. Den ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forsknings- eller projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur meritförteckningen såsom betyg, pro gradu-avhandling m.m.

 

 

Svenska språkets fortbestånd

Organisationer eller projekt kan söka om understöd. Understöd kan således inte sökas av enskilda privatpersoner. Forskningsprojekt beviljas inte stipendier.

Planen får omfatta högst 10 000 tecken.
Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte.

 

Bildkonst och tonsättning

Stipendier och understöd beviljas endast åt professionella konstnärer och musiker eller organisationer. Forskningsprojekt beviljas inte stipendier.

Ifall det är fråga om ett personligt stipendium kan summan inte överskrida 2 400 euro per månad, utan en välmotiverad orsak.

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. I planen ska finnas en beskrivning av själva projektet, en kort presentation av den/de som utför själva arbetet och en redogörelse över mål och målgrupper. Planen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.
Meritföreteckning är obligatorisk för privatperson som lämnar in ansökan och den ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.
Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forsknings- eller projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur meritförteckningen.

 

Resebidrag, materialkostnader, externa tjänster, tryckningsbidrag och konferens/seminarium

Resestipendium kan beviljas för forskare som ämnar besöka konferenser eller insamla forskningsmaterial. Medel för konferenser beviljas endast om forskaren håller föredrag eller på annat sätt deltar i programmet (t.ex. med en poster). Resestipendium kan också beviljas för personer som arbetar med historik eller dokumentation om de ska insamla material. Understöd för materiel och externa tjänster kan beviljas akademiska forskare samt personer eller organisationer för historik eller dokumentation. Materielanskaffningen och den externa tjänsten måste vara direkt kopplad till det pågående arbetet. Tryckningsbidrag ges för tryckning av böcker och artiklar eller utgivning i digital form. Medel för konferenser beviljas  för arrangerandet av konferenser. Konferensen måste ha en koppling till det svenska i Finland.

En kortfattad plan över hur stipendiet ska användas inlämnas. Projektplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.
Meritföreteckning är obligatorisk för akademiska forskare och den som lämnar in ansökan om historik och dokumentation. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.