Anvisningar för ansökan om stipendium och understöd

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd.

SLS är inte en allmän understödsfond och delar inte ut allmänna verksamhetsbidrag åt t.ex. föreningar.

Den sökande och den som beviljas stipendium eller understöd ska vara samma person eller organisation, utom i fråga om arbetsgrupper där ansökan ska göras av projektledaren.

Då sökande är en organisation är det organisationens kontonummer och FO-nummer som ska uppges.

Ansökan skrivs på svenska, norska, danska eller engelska.

Inga ändringar kan göras i ansökan efter att den har skickats.

SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut. 

Akademisk forskning

Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen, samt om du avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning. Professorer med fasta befattningar (tillsvidare befattningar) beviljas inte arbetsstipendium från SLS. Detsamma gäller de lektorer som i befattningen har möjlighet till forskning. Lektorer som ansöker om stipendium ska till ansökan bifoga ett intyg över att möjlighet till forskning inte ingår i befattningen. Däremot kan professorer och alla lektorer beviljas personliga resestipendier samt stipendier för materiel och externa tjänster.

SLS beviljar inte stipendier för arbete med pro gradu-avhandling. 

Officiellt intyg över antagning till doktorandstudier bifogas ansökan.

Ifall intyg inte föreligger bör ämnesföreståndaren eller handledaren i ansökningsskedet bekräfta att den sökande ämnar inleda doktorandstudier. Ifall stipendium beviljas ska forskaren inlämna ett officiellt intyg över antagning till doktorandstudier senast två månader efter att beslut om beviljning har fattats. Stipendiet kan inte rekvireras innan intyget har inlämnats. Intyget skannas och skickas per e-post till SLS forskningsadministratör.

En icke-disputerad doktorand kan ansöka om stipendium för postdokforskning först efter att förhandsgranskarnas utlåtanden föreligger.

Den som söker ett personligt forskarstipendium från SLS kan beviljas ersättning för ett arbetsrum vid ett universitet eller en högskola. (Se närmare nedan under Arbetsrum vid universitet.)

Ansökan sker endast elektroniskt och riktas inte till någon specifik fond eller vetenskaplig nämnd. För helt olika ändamål inlämnas separata ansökningar.

För längre vistelser vid utländska universitet, högskolor eller forskningsinstitut beviljas medel från Stiftelsernas post doc-pool, där SLS är medlem. Se närmare information på Stiftelsernas post doc-pool.

De personliga forskarstipendiernas storlek kan sökas för högst ett år i taget inom ämnet svenska språket. Inom ämnet litteraturvetenskap kan doktorander och postdoktorala forskare söka högst tvååriga stipendier. Inom samhällsvetenskaper kan alla forskare söka högst tvååriga stipendier.

 

Sökande                                  per månad (€)     per år (€) 
doktorand                                            2 200                   26 400
postdokforskare                                  2 600                   31 200
doktor på minst docentnivå                 3 200                   38 400

I summorna är inberäknat den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (14 procent av beloppets storlek). Den årliga skattefria summan är 20 512, 44 euro (2018). Stipendiaten betalar skatt på den överstigande delen. Stipendiaten förbinder sig att forska på heltid. Därtill kan i samma ansökan sökas om resebidrag och/eller materialkostnader. Ansökan om tryckningsbidrag kräver en separat ansökan.

Doktorander och forskare som avlagt doktorsexamen kan i ansökningsformuläret kryssa för om de vill ha ett arbetsrum vid universitetet eller i anslutning till universitetet. De forskare som beviljas ett forskarstipendium från SLS och i sin ansökan har uppgett att de vill ha arbetsrum erhåller av SLS en sju (7) procents förhöjning på det beviljade forskarstipendiet, som ersättning för de kostnader som rummet förorsakar. Obs! Ta reda på om universitetet tar betalt för arbetsrum innan du ansöker om detta.

Stipendiet inklusive förhöjningen utbetalas när forskaren har ingått avtal med universitetet om arbetsrummet och det undertecknade avtalet har skickats till SLS. Universitetet fakturerar därefter forskaren på summan. Ifall inget avtal ingås utbetalas inte förhöjningen till forskaren.

Universitetet ingår ett avtal med forskaren under följande förutsättningar:

 • Om SLS stipendiaten är inskriven för doktorandstudier vid universitetet ingås alltid avtal.
 • Om SLS stipendiaten avlagt doktorsexamen ingås avtal, om den värdenhet (fakultet eller institution) vid vilken forskningen ska bedrivas har möjlighet till det.
 • Stipendiet bör ha beviljats för minst fyra månaders arbete på heltid.

 

Universitetet ordnar normala grundläggande förutsättningar för forskaren enligt den standard som värdenheten tillämpar på universitetets anställda med motsvarande uppgifter.

Dessa förutsättningar omfattar bl.a. lämpliga arbets- och laboratorielokaler, datakommunikations-, post- och utskriftstjänster samt tillgång till bibliotek och informationstjänster (om licenserna tillåter det) i samma utsträckning som universitetet allmänt erbjuder sina anställda.

Tjänsterna behöver inte inkludera anskaffning av dator eller telefon, liksom inte heller företagshälsovård eller andra sociala förmåner som ges åt universitetets anställda.

Arbetsrummen kan vara i gemensam användning, så att flera stipendiater eller andra forskare arbetar i samma rum.

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Teckenstorleken ska vara minst 12 punkter. Forskningsplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format. Forskningsplanen ska följa nedanstående disposition:

1. Bakgrund

 • forskningens betydelse nationellt och det internationellt
 • kort beskrivning av tidigare forskning kring samma ämne samt hur den aktuella undersökningen anknyter till den
 • hur långt arbetet har framskridit och hur mycket och vad som återstår att göras

2. Mål

 • forskningens mål
 • hypoteser och frågeställningar

3. Forskningsmetoder och forskningsmaterial

 • de forskningsmetoder som kommer att användas
 • forskningsmaterialet och hur det ska samlas in och användas
 • etiska aspekter och eventuella etiska utlåtanden i anknytning till forskningsmetoderna och -materialet

4. Resultat

 • förväntade resultat och deras vetenskapliga och samhälleliga betydelse
 • möjligheten att tillämpa och utnyttja resultaten
 • publicering (även i open access) och annan spridning av resultaten samt det insamlade materialet
(bifogas som bilaga i pdf-format) Obligatorisk för doktorander och doktorer som ansöker om stipendium. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.
(bifogas som bilaga i pdf-format) Obligatorisk för doktorer som ansöker om stipendium. Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.
Du ska ange för vilken tid SLS-finansieringen gäller, dvs. tidpunkt och antal månader. I budgeten ska du ange det belopp som du ansöker om från SLS. Ifall ansökan gäller annat än vetenskaplig avhandling ska också den totala summan för projektet anges.
Om du önskar kan du ange personer som vid behov kan ge referenser om din forskning. Utlåtanden bifogas helst som bilaga i pdf-format till den elektroniska ansökan, men referenspersonen kan också skicka rekommendationen som pdf-bilaga direkt till forskningsadministratör Kajsa Rytikoski (kajsa.rytikoski@sls.fi).
Anteckna om du tidigare erhållit stipendium/understöd för samma ändamål från litteratursällskapet eller övriga bidragsgivare. Anteckna också samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än litteratursällskapet.

Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forsknings- eller projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur merit- och publikationsförteckningen såsom betyg, pro gradu-avhandling m.m. Bilagor ska skickas in före ansökningstidens slut.

Bilagornas maximistorlek är 3 MB och de ska vara i pdf-format. Du ska bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Intyg över antagning till doktorandstudier, om du inte tidigare beviljats stipendium av SLS. Ifall intyg inte föreligger bör ämnesföreståndaren eller handledaren i ansökningsskedet bekräfta att den sökande ämnar inleda doktorandstudier.
 • En icke-disputerad doktorand kan ansöka om stipendium för postdokforskning först efter att förhandsgranskarnas utlåtanden föreligger. Utlåtandena bifogas ansökan.
 • Disputerad bifogar intyg över examen.
 • Lektorer bifogar intyg över att möjlighet till forskning inte ingår i befattningen.
 • Om genomförandet av forskningen kräver ett forskningstillstånd eller ett utlåtande av en etisk kommitté, ska detta bifogas.
 • Andra bilagor av väsentlig betydelse för bedömningen.

 

Historik och dokumentation

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan söka om stipendium för historiker över bl.a. kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia.

Ansökan sker endast elektroniskt. För helt olika ändamål inlämnas separata ansökningar.

Ifall det är fråga om ett personligt stipendium kan summan inte överskrida 2 200 euro per månad, utan en välmotiverad orsak. Därtill kan i samma ansökan sökas om resebidrag och/eller materialkostnader. Ansökan om tryckningsbidrag kräver en separat ansökan.

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Teckenstorleken ska vara minst 12 punkter. I planen ska finnas en beskrivning av själva projektet, en preliminär disposition, en kort presentation av forskaren/forskarna och en redogörelse över mål och målgrupper för projektet. Projektplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.
(bifogas som bilaga i pdf-format). Obligatorisk för den som lämnar in ansökan och den ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.
Du ska ange för vilken tid SLS-finansieringen gäller, dvs. tidpunkt och antal månader. I budgeten ska du ange det belopp som du ansöker om från SLS. Den totala summan för projektet ska också anges.
Anteckna om du tidigare erhållit stipendium/understöd för samma ändamål från litteratursällskapet eller övriga bidragsgivare. Anteckna också samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än litteratursällskapet.

Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forsknings- eller projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur meritförteckningen såsom betyg, pro gradu-avhandling m.m. Bilagor ska skickas in före ansökningstidens slut. Bilagornas maximistorlek är 3 MB och de ska vara i pdf-format. 

 

 

Svenska språkets fortbestånd

Organisationer eller projekt kan söka om understöd. Understöd kan således inte sökas av enskilda privatpersoner. Forskningsprojekt beviljas inte stipendier.

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Teckenstorleken ska vara minst 12 punkter. I planen ska finnas en beskrivning av själva projektet och en redogörelse över mål och målgrupper.
Ange för vilken tid SLS-finansieringen söks. I budgeten ska du ange det belopp som du ansöker om från SLS. Den totala summan för projektet ska också anges.
Anteckna om det tidigare erhållits stipendium/understöd för samma ändamål från SLS eller övriga bidragsgivare. Anteckna också samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än SLS.
Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bilagor ska skickas in före ansökningstidens slut. Bilagornas maximistorlek är 3 MB och de ska vara i pdf-format.

 

Bildkonst och tonsättning

Stipendier och understöd beviljas endast åt professionella konstnärer och musiker eller organisationer. Forskningsprojekt beviljas inte stipendier.

Ifall det är fråga om ett personligt stipendium kan summan inte överskrida 2 200 euro per månad, utan en välmotiverad orsak. Därtill kan i samma ansökan sökas om resebidrag och/eller materialkostnader.

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Teckenstorleken ska vara minst 12 punkter. I planen ska finnas en beskrivning av själva projektet, en kort presentation av den/de som utför själva arbetet och en redogörelse över mål och målgrupper. Planen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.
Meritföreteckning är obligatorisk för privatperson eller arbetsgrupp som lämnar in ansökan och den ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.
Ange för vilken tid SLS-finansieringen söks, dvs. tidpunkt och antal månader. I budgeten ska du ange det belopp som du ansöker om från SLS. Den totala summan för projektet ska också anges.
Anteckna om det tidigare erhållits stipendium/understöd för samma ändamål från SLS eller övriga bidragsgivare. Anteckna också samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än SLS.
Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forsknings- eller projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur meritförteckningen. Bilagor ska skickas in före ansökningstidens slut. Bilagornas maximistorlek är 3 MB och de ska vara i pdf-format.

 

Resebidrag, materialkostnader, tryckningsbidrag och konferens/seminarium

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan söka om stipendium för arkivbesök, seminarier och konferenser, för anskaffningar av material som behövs i skriv- och utgivningsprocessen, och för bidrag till tryckning av böcker och artiklar eller utgivning i digital form. Medel delas inte ut för utställningar, exkursioner eller studieresor.

Ansökan sker endast elektroniskt och riktas inte till någon specifik fond eller vetenskaplig nämnd. För helt olika ändamål inlämnas separata ansökningar.

En kortfattad plan över hur stipendiet ska användas inlämnas. I planen ska också ingå en beskrivning över mål och målgrupp. I planen för tryckningsbidrag ska finnas en beskrivning av innehållet i boken, en innehållsförteckning och en kort presentation av författaren samt redogörelse över till vem boken är riktad.
Projektplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.
(bifogas som bilaga i pdf-format) Obligatorisk för den eller de som gör själva skrivarbetet.  Meritförteckning ska inlämnas och den ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.
Du ska ange för vilken tid SLS-finansieringen gäller, dvs. tidpunkt och antal månader. I budgeten ska du ange det belopp som du ansöker om från SLS. Den totala summan för projektet ska också anges. För ansökan om tryckningsbidrag bifogas en detaljerad budget ansökan.
Anteckna om du tidigare erhållit stipendium/understöd för samma ändamål från litteratursällskapet eller övriga bidragsgivare. Anteckna också samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än litteratursällskapet.