Anvisningar för ansökan om postdoktoral befattning

Postdoktorala befattningar kan sökas då medel för detta har utlysts inom något av ämnena etnologi, folkloristik, historia, litteraturvetenskap och svenska språket samt inom samhällsvetenskaper. Forskare som har disputerat för högst fem år sedan kan söka befattningen (med undantag för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter).

Forskningen ska beröra det svenska i Finland eller svenska språket i Finland. Alla forskare vars forskningsplaner fyller dessa kriterier kan söka befattningen, oberoende av modersmål och land.

De postdoktorala befattningarna förläggs till  ett universitet i Finland. Den sökande framlägger önskemål om till vilket universitet befattningen förläggs.

Den forskare som samtidigt vill göra en ansökan om stipendium inlämnar en separat ansökan för detta.

Ansökan görs i Svenska litteratursällskapets elektroniska ansökningssystem. Ansökan skrivs på svenska, norska, danska eller engelska. Fyll i endast huvudämnesområde. Intyg över doktorsexamen ska bifogas ansökan. En icke-disputerad doktorand kan ansöka om befattningen ifall förhandsgranskarnas utlåtanden föreligger. Utlåtandena bifogas ansökan.

För närmare information kontakta forskningschef Christer Kuvaja (christer.kuvaja@sls.fi; tfn 09 618 77 101 eller 040 152 23 14)

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Forskningsplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.

Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

En separat publiceringsplan bifogas ansökan. Eventuella kostnader för open access publicering ska beaktas i budgeten.

Till ansökan bifogas en datahanteringsplan för forskningsmaterialet, ifall forskningen inkluderar datahantering, digitalisering, tekniska lösningar och arkivering. Kostnaderna för datahanteringen beaktas i budgeten.

Om avsikten är att digitalisera stora mängder material som endast finns i pappersformat i SLS arkiv och/eller utge digitalt material ska detta diskuteras med SLS före ansökan lämnas in. Det samma gäller om avsikten är att utnyttja SLS datasystem eller av SLS utvecklade systemlösningar för digitaliseringen. Kostnader förknippade med det ovannämnda ska beaktas i budgeten.

Lönen uppges utgående från lönevillkoren vid det universitetet som forskaren vill förläggas till. Uppge i budgeten även eventuella rese-, publicerings-, datahanterings-, digitaliserings- och andra kostnader.

Namnen på 1–2 referenter bifogas ansökan.

Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forskningsplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur merit- och publikationsförteckningen.