Anvisningar för ansökan om postdoktoral befattning

Postdoktorala befattningar kan sökas då medel för detta har utlysts inom något av ämnena etnologi, folkloristik, historia, litteraturvetenskap och svenska språket samt inom samhällsvetenskaper. Forskare som har disputerat för högst fem år sedan kan söka befattningen (med undantag för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter).

Forskningen ska beröra det svenska i Finland eller svenska språket i Finland. Alla forskare vars forskningsplaner fyller dessa kriterier kan söka befattningen, oberoende av modersmål och land.

De postdoktorala befattningarna förläggs till  ett universitet i Finland. Den sökande framlägger önskemål om till vilket universitet befattningen förläggs.

Den forskare som samtidigt vill göra en ansökan om stipendium inlämnar en separat ansökan för detta.

Ansökan görs i Svenska litteratursällskapets elektroniska ansökningssystem. Ansökan skrivs på svenska, norska, danska eller engelska. Fyll i endast huvudämnesområde. Intyg över doktorsexamen ska bifogas ansökan. En icke-disputerad doktorand kan ansöka om befattningen ifall förhandsgranskarnas utlåtanden föreligger. Utlåtandena bifogas ansökan.

För närmare information kontakta forskningschef Christer Kuvaja (christer.kuvaja@sls.fi; tfn 09 618 77 101 eller 040 152 23 14)

Planen får omfatta högst 10 000 tecken. Teckenstorleken ska vara minst 12 punkter. Forskningsplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format. Forskningsplanen ska följa nedanstående disposition:

 

1. Bakgrund

 • forskningens betydelse nationellt och det internationellt
 • kort beskrivning av tidigare forskning kring samma ämne samt hur den aktuella undersökningen anknyter till den
 • hur långt arbetet har framskridit och hur mycket och vad som återstår att göras

2. Mål

 • forskningens mål
 • hypoteser och frågeställningar

3. Forskningsmetoder och forskningsmaterial

 • de forskningsmetoder som kommer att användas
 • forskningsmaterialet och hur det ska samlas in och användas
 • etiska aspekter

4. Resultat

 • förväntade resultat och deras vetenskapliga och samhälleliga betydelse
 • möjligheten att tillämpa och utnyttja resultaten vetenskapligt och för allmänheten

Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare. (Meritförteckningen bifogas som bilaga i pdf-format.)

Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning. (Bifogas som bilaga i pdf-format.)

En separat publiceringsplan bifogas ansökan. Forskaren förutsätts  publicera sina forskningsresultat i open access-tidskrifter eller parallellpublicera sina resultat i öppna publikationsarkiv. Det är önskvärt att även monografier publiceras open access. Eventuella kostnader för open access publicering ska beaktas i budgeten.

Till ansökan bifogas en datahanteringsplan för forskningsmaterialet, ifall forskningen inkluderar datahantering, digitalisering, tekniska lösningar och arkivering.  Kostnaderna för datahanteringen beaktas i budgeten.

Om avsikten är att digitalisera stora mängder material som endast finns i pappersformat i SLS arkiv och/eller utge digitalt material ska detta diskuteras med SLS före ansökan lämnas in. Det samma gäller om avsikten är att utnyttja SLS datasystem eller av SLS utvecklade systemlösningar för digitaliseringen . Kostnader förknippade med det ovannämnda ska beaktas i budgeten.

I budgeten ska anges det belopp som ansöks om från SLS. Den totala summan för projektet behöver INTE anges. Budgeten ska innehålla lön och lönebikostnader. Summan uppges utgående från lönevillkoren vid det universitetet som forskaren vill förläggas till. Uppge i budgeten även eventuella rese-, publicerings-, datahanterings-, digitaliserings- och andra kostnader. Budgeten kan beskrivas närmare i en bilaga.

En till två rekommendationer bifogas ansökan. Utlåtanden bifogas helst som bilaga i pdf-format till den elektroniska ansökan, men referenspersonen kan också skicka rekommendationen som pdf-bilaga till forskningsadministratör Kajsa Rytikoski.

Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forskningsplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur merit- och publikationsförteckningen. Bilagor ska skickas in före ansökningstidens slut.

Bilagornas maximistorlek är 3 MB och de ska vara i pdf-format. Du ska bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Meritförteckning
 • Publikationsförteckning
 • Intyg över doktorsexamen eller förhandsgranskarnas utlåtanden
 • Publiceringsplan
 • Rekommendation
 • Om genomförandet av forskningen kräver ett forskningstillstånd eller ett utlåtande av en etisk kommitté, ska detta bifogas
 • Andra bilagor av väsentlig betydelse för bedömningen