Anvisningar för ansökan om projektmedel

Medel för forskningsprojekt kan sökas av forskningsteam. Enpersonsprojekt är tillåtna, men då ska den sökande vara postdokforskare och högst fyra år ha förflutit sedan disputationen.

Medel för insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt kan sökas av forskningsteam.

Ansökan sker endast elektroniskt och den görs av projektledaren.

Forskningsprojekten baserar sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.

Insamlingsprojekten är arkivrelaterade och gäller större insamlingar och/eller digitalisering av material till arkiv.

Utgivningsprojekten är t.ex. textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda personers verk och korrespondens (såsom författares, vetenskapsidkares eller kulturpersoners). Projekt som resulterar i bl.a. ordböcker och handböcker räknas också hit.

Översiktsprojekten är sådana där avsikten är att göra en djupgående analys och sammanfattning av forskningen kring något som berör det svenska i Finland. Dessa projekt kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är ett översiktsverk, ofta i flera volymer.

SLS medarbetare som har för avsikt att delta i ett forskningsprojekt eller IUÖ-projekt bör till ansökan bifoga ett utlåtande från sektor- eller funktionschef att tjänstledighet beviljas. Utlåtandet läggs bland bilagorna.

Ansökan om medel för forskningsprojekt sker genom en tvåstegsprocess. En kortare projektbeskrivning inlämnas först och får omfatta högst 6 000 tecken. Den längre planen som inlämnas efter utgallring får omfatta högst 20 000 tecken.

Ansökan som gäller insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt sker i ett steg och får omfatta högst 20 000 tecken. Teckenstorleken ska vara minst 12 punkter.

Forsknings- eller projektplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor i pdf-format.

För forskningsprojekt ska den längre forskningsplanen följa Finlands Akademis anvisningar, se Forskningsplan. Den kortare projektbeskrivningen kan formuleras fritt.

För ansökan om medel för insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt beaktas Finlands Akademis anvisningar till relevanta delar.

(bifogas som bilaga i pdf-format) Obligatorisk för projektledare i forskningsprojekt samt insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

(bifogas som bilaga i pdf-format) Obligatorisk för projektledare. I den längre ansökan för forskningsprojekt är publikationsförteckning obligatorisk för alla forskare i projektet. Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

Du ska ange för vilken tid SLS-finansieringen gäller, dvs. tidpunkt och antal månader. I budgeten ska du ange både det belopp som du ansöker om från SLS och den totala summan för projektet.

Om du önskar kan du ange personer som vid behov kan ge referenser om ditt projekt. Skriftliga rekommendationer inlämnas inte.

Anteckna samtidiga ansökningar för samma ändamål hos övriga bidragsgivare än litteratursällskapet.

Skicka inte in bilagor separat per post.

Bifoga inte forsknings- eller projektplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte.

Bilagornas maximistorlek är 3 MB.

Om genomförandet av forskningen kräver ett forskningstillstånd eller ett utlåtande av en etisk kommitté, ska det bifogas.