Anvisningar för ansökan om projektmedel

SLS utlyser medel för forskningsprojekt samt insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Forskningsprojekt

Ansökan om medel för forskningsprojekt görs av projektledaren, i SLS elektroniska ansökningssystem.

Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga och de ska basera sig på renodlad vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.

Det är önskvärt att det i projektet finns forskare på alla nivåer. En och samma forskare får delta endast i två ansökningar. Enpersonsprojekt är tillåtna, men då ska den sökande vara postdok och högst fyra år ha förflutit sedan disputationen. Doktorander kan dock inlämna ansökan för postdokforskning om avhandlingen har förhandsgranskats och blivit godkänd av granskarna. Utlåtandena bifogas ansökan.

Ett universitet eller en högskola blir arbetsgivare för forskarna inom projekten. Projektledaren ska vara knuten till ett universitet i Finland. En och samma person kan vara projektledare för endast ett projekt. Forskarna i projektet lyfter lön eller arvode.

Bedömningen av projekten sker genom en tvåstegsprocess.

En kortare projektbeskrivning inlämnas först, varefter SLS forskningsnämnd gör en första utgallring. Projektbeskrivningen ska vara författad på svenska. Projektbeskrivningen får omfatta högst 6 000 nedslag och den ska innehålla en kort beskrivning av projektets relevans för det svenska i Finland. En grov uppskattning av budgeten görs. Overheaden räknas till 20 procent på löne- och lönebikostnader.

De projekt som går vidare från utgallringen inlämnar en utförlig projektplan. Den ska skrivas på svenska eller i undantagsfall på engelska och får omfatta högst 20 000 tecken. De utförliga projektplanerna evalueras av utomstående och oberoende utvärderare. Projekten får utvärderarnas utlåtanden efter att SLS har fattat beslut om beviljning.

Insamlings, utgivnings- och översiktsprojekt (IUÖ-projekt)

Medel för insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt kan sökas av forskningsteam. Ansökan sker endast elektroniskt och den görs av projektledaren. SLS forskningschef ska kontaktas innan ansökan lämnas in.

Insamlingsprojekten är arkivrelaterade och gäller större insamlingar och/eller digitalisering av material till arkiv.

Utgivningsprojekten är t.ex. textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda personers verk och korrespondens (såsom författares, vetenskapsidkares eller kulturpersoners). Projekt som resulterar i bl.a. ordböcker och handböcker räknas också hit.

Översiktsprojekten är sådana där avsikten är att göra en djupgående analys och sammanfattning av forskningen kring något som berör det svenska i Finland. Dessa projekt kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är ett översiktsverk, ofta i flera volymer.

SLS medarbetare som har för avsikt att delta i ett forskningsprojekt eller IUÖ-projekt bör till ansökan bifoga ett utlåtande från sektor- eller funktionschef att tjänstledighet beviljas. Utlåtandet läggs bland bilagorna.

Projektledaren ska vara bosatt i Finland. Forskarna i projektet lyfter lön eller arvode. Arbetsgivare är SLS eller någon annan organisation eller institution.

Projektplanen får omfatta högst 20 000 tecken. Endast projektledarens CV bifogas och därtill bifogas en kort presentation av övriga forskare i projektet. En noggrann budget bifogas ansökan. Overheaden räknas till 20 procent på löne- och lönebikostnader.

Bedömningen av projekten sker genom en enstegsprocess. En första utgallring görs av en av SLS tillsatt sakkunniggrupp som beslutar om vilka projekt som går vidare till utomstående och oberoende utvärderare.

De projekt som gått vidare får utvärderarnas utlåtanden efter att SLS har fattat beslut om beviljande.

För närmare information, kontakta
forskningschef Christer Kuvaja (09 618 771 01, christer.kuvaja@sls.fi)
 

Forsknings- eller projektplanen innehåller inte tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning, utan dessa bifogas den elektroniska ansökan som bilagor.

För forskningsprojekt ska den längre forskningsplanen följa Finlands Akademis anvisningar, se Forskningsplan. Den kortare projektbeskrivningen kan formuleras fritt.

För ansökan om medel för insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt beaktas Finlands Akademis anvisningar till relevanta delar.

En separat publiceringsplan bifogas ansökan. Eventuella kostnader för open access-publicering ska beaktas i budgeten. OBS! En publiceringsplan behöver inte inlämnas för den korta ansökan om forskningsprojekt. 

Till ansökan bifogas en datahanteringsplan för forskningsmaterialet, ifall forskningen inkluderar datahantering, digitalisering, tekniska lösningar och arkivering. Kostnaderna för datahanteringen beaktas i budgeten. OBS! En datahanteringsplan behöver inte inlämnas för den korta ansökan om forskningsprojekt.

Om avsikten är att digitalisera stora mängder material som endast finns i pappersformat i SLS arkiv och/eller utge digitalt material ska detta diskuteras med SLS innan ansökan lämnas in. Det samma gäller om avsikten är att använda SLS datasystem eller av SLS utvecklade systemlösningar för digitaliseringen. Kostnader förknippade med det ovannämnda ska beaktas i budgeten. OBS! Diskussion behöver inte föras med SLS före den korta ansökan om forskningsprojekt lämnas in.

Obligatorisk för projektledare i forskningsprojekt samt insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

Obligatorisk för projektledare. I den längre ansökan för forskningsprojekt är publikationsförteckning obligatorisk för alla forskare i projektet. Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

Om du önskar kan du ange personer som vid behov kan ge referenser om ditt projekt. Skriftliga rekommendationer inlämnas inte.

Skicka inte in bilagor separat per post. Bifoga inte forskningsplanen som bilaga eftersom den ska ingå i själva ansökningsformuläret. Som bilaga beaktas den inte. Bifoga inte heller sådant som framgår ur merit- och publikationsförteckningen.

Inforuta

AKTUELL ANSÖKNINGSTID:
1–31.3.2017 

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser medel att söka för forskningsprojekt samt för insamlings, utgivnings- och översiktsprojekt.

Läs mer