Insamlingsprinciper för SLS arkiv

Historiskt- och litteraturhistoriskt material

Arkivet tar emot arkivmaterial med anknytning till litteratur-, idé- och lärdomshistoria, släkt- och personhistoria och närliggande ämnesområden av mer allmän kulturhistorisk karaktär. 

Vi tar emot
 • privat material som tillhört författare, kulturpersoner, vetenskapsidkare, släkter, gårdar m.m.
 • arkivmaterial som tillhört personer inom den kulturintresserade svenska allmänheten ifall materialet är av speciellt intresse för forskningen
 • vetenskapliga föreningars och samfunds arkiv som anknyter till främst historia och litteraturhistoria, språkvetenskap och samhällsvetenskap
 • specifikt finlandssvenska företags arkiv, t.ex. förlagsarkiv
 • litterära tidskrifters arkiv
 • material som företräder en unik s.k. pionjärverksamhet inom sitt område.
Vi tar inte emot
 • myndighetshandlingar, företagsarkiv, skolarkiv och arkivmaterial med enbart lokal anknytning
 • kopior och avskrifter av handlingar som finns i andra arkiv (t.ex. släktforskningsmaterial)
 • material med anknytning till arkiv som tidigare deponerats i något annat arkiv
 • kontoutdrag, verifikat och bankböcker
 • skattedeklarationer och skatteintyg
 • handlingar rörande hälsotillstånd (recept, läkarutlåtanden, sjukförsäkring etc).

Traditionsmaterial, lokalhistoriskt material, folkmusikaliskt material och språkmaterial

Vi tar emot
 • skriftligt material, inspelningar, dokument och fotografier om den svenskspråkiga befolkningens liv, språk eller traditioner i Finland.
 • folkmusikaliskt material, även historiskt material, det kan vara fråga om ljudinspelningar, fotografier, noter, sångböcker filmer, videoinspelningar.
 • material med anknytning till den svenskspråkiga befolkningens kultur och historia i Österbotten. Materialet kan vara olika slag av handskrifter, brev, dagböcker, betyg, fotografier, ljudband eller filminspelningar. Vi tar också emot föreningars och samfunds arkiv.