SLS – ett vetenskapligt samfund

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund vars främsta uppdrag är att bevara och sprida kunskap om den svenska kulturen i Finland. Sällskapet grundades 1885 till minnet av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg. Till uppdraget hör att främja inhemsk forskning om svenska språket och litteraturen i Finland samt att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier. SLS har över 1 100 medlemmar. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av verksamheten.

SLS bedriver verksamhet inom fyra sektorer: arkiv, forskning, förlag och förmögenhetsförvaltning. I dag är SLS en relativt stor arbetsgivare med ca 100 anställda i Helsingfors och Vasa. Verksamheten är möjlig tack vare en stabil ekonomi. Privata donerade medel utgör i huvudsak den ekonomiska basen för verksamheten.

  • SLS ger ut vetenskaplig litteratur inom humaniora och samhällsvetenskaper.
  • SLS upprätthåller ett vetenskapligt bibliotek med inriktning på den svenska kulturen i Finland.
  • SLS arkiv dokumenterar kultur, språk och traditioner på svenska i Finland.
  • SLS är en största privata finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper på svenska i Finland.
  • SLS är en stor förvaltare av privata allmännyttiga medel i Finland. SLS äger och förvaltar Svenska kulturfonden. 
  • SLS delar årligen ut litterära pris till framstående skönlitterära och vetenskapliga författare.
  • SLS beviljar stipendier och forskningsmedel enligt ansökan.