SLS – ett vetenskapligt samfund

Foto: SLS/Janne Rentola

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund grundat 1885 till minnet av Johan Ludvig Runeberg. SLS främsta mål är att bevara, utforska och sprida kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier. SLS har cirka 1 000 medlemmar. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av verksamheten.

SLS bedriver verksamhet inom fyra sektorer: arkiv, forskning, utgivning och förmögenhetsförvaltning. SLS har omkring 100 anställda i Helsingfors och Vasa. Verksamheten är möjlig tack vare donationer av privatpersoner.

  • SLS ger ut vetenskaplig litteratur inom humaniora och samhällsvetenskaper.
  • SLS arkiv dokumenterar kultur, språk och traditioner på svenska i Finland och upprätthåller ett vetenskapligt bibliotek.
  • SLS är en av de stora privata finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper om det svenska i Finland. SLS beviljar stipendier och understöd enligt ansökan.
  • SLS är en av de största förvaltarna av donerade medel för allmännyttiga ändamål i Finland. SLS äger och förvaltar Svenska kulturfonden
  • SLS delar årligen ut litterära pris till framstående skönlitterära och vetenskapliga författare.