Sarah Wikner

Språkvetenskapliga nämndens forskare FM Sarah Wikner (Åbo Akademi) skriver en doktorsavhandling om den talade svenskan i Helsingfors. Syftet är att belysa dagens Helsingforssvenska ur olika synvinklar, genom att dels undersöka talarnas egna uppfattningar om sitt språk och dess eventuella särdrag, dels studera det faktiska språkbruket och variationen när det gäller vissa drag. Materialet består av intervjuer, perceptionstest och inspelade vardagssamtal.