Tre projekt fick finansiering av SLS
20.11.2017

Tre projekt fick finansiering av SLS

Forskningsprojekt om antifascismen på 1920–1940-talen och om digitaliseringens inverkningar på minoritetsmusik samt ett projekt för utgivning av medeltida ballader har beviljats finansiering av Svenska litteratursällskapet. Sammanlagt beviljades projekten 1,1 miljoner euro. 

Projektet Den finlandssvenska antifascismen kommer att undersöka de krafter som aktivt motarbetade fascismen under 1920–1940-talen. Projektgruppen konstaterar att fascismen har intresserat forskningen i hög grad, men att närmare studier behövs om vilken betydelse fascismen som hotbild fick för andra politiska positioner och identiteter. 

Forskningsprojektet undersöker hur antifascism konstruerades av svenskspråkiga aktörer och grupper samt antifascismens förhållande till olika konstruktioner av finlandssvenskhet i 1920–1940-talens Finland. Syftet är dels att bredda bilden av motståndet mot fascismen som politiskt och kulturellt fenomen, dels att genom en analys av den finlandssvenska antifascismen granska de sammanförande och splittrande krafterna bland Finlands svenskspråkiga befolkning. 

Projektet beviljades 400 000 euro och kommer att anställa fyra historiker och en litteraturvetare i 1–4 år från och med 2018. Projektet genomförs inom historieämnet vid Åbo Akademi i samarbete med ämnet litteraturvetenskap och det leds av docent Anders Ahlbäck.

Projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie undersöker om och hur digitaliseringen har förändrat musiklivet bland de svenskspråkiga i Finland. Digitaliseringen borde i princip ha medfört större möjligheter för minoriteters musikkultur genom att fler producerar musik och distributionen har blivit enklare och billigare. Samtidigt sägs det ändå att strukturerna inom musikindustrin inte har ändrats radikalt. Frågorna som projektet vill ha svar på är bland annat på vilket sätt och för vem musiken är tillgänglig i den digitaliserade miljön, hurudana former av kreativitet och nya kulturuttryck utvecklingen har lett till och vilka kulturella meningar som skapas och distribueras.

Projektsumman är 300 000 euro fördelad på tre år från och med 2018. Tre forskare kommer att anställas inom projektet som genomförs inom ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi. Projektet leds av professor Johannes Brusila.

Utgivningsprojektet Medeltida ballader i Finlands svenskbygder syftar till att ge ut ballader som har sjungits på svenska i Finland. Den vetenskapliga balladutgåvan ska omfatta alla kända medeltidsballader som tryckts, upptecknats eller spelats in på svenska i Finland. Balladen är en samnordisk och i stor utsträckning sameuropeisk visgenre genom att visor med samma eller liknande motiv förekommer i flera europeiska länder. I de nordiska länderna finns en gemensam skandinavisk balladtradition – också på finska sjungs ballader ur den skandinaviska traditionen.

Det svenska balladmaterialet i Finland, som finns framför allt i traditionssamlingarna i Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa, har väckt internationell uppmärksamhet genom sin ålderdomlighet och livskraft. I detta nu finns det ca 1 500 balladbelägg i arkiven. De äldsta uppteckningarna och inspelningarna är 170 år, men det bevarade materialet har avsevärt djupare rötter.

Projektet beviljades 400 000 euro och kommer att sysselsätta en huvudredaktör, en melodiredaktör och en textredaktör 2018–2019. Huvudredaktör och projektledare är professor Ann-Mari Häggman.