Tietosuoja ja rekisteriseloste

SLS ylläpitää toimintaansa varten erilaisia henkilörekisterejä, joita ovat muun muassa SLS:n jäsenrekisteri, SLS:n luottamushenkilörekisteri, SLS:ltä apurahaa hakeneiden ja saaneiden tiedot sisältävä rekisteri, SLS:n palkintojen saajien rekisteri, SLS:n lahjoittajien rekisteri, SLS:n kirjailijarekisteri sekä rekisteri SLS:n asiakkaista ja yhteistyötahoista. Arkiston toimintaa varten ylläpidetään henkilörekisteriä tietoja antaneista henkilöistä, arkistolahjoittajista ja muista arkistoon liittyvistä henkilöistä. SLS:n arkistossa säilytetään myös muiden organisaatioiden ja henkilöiden kokoamia henkilörekistereitä, joita käytetään historialliseen tutkimukseen ja tieteellisiin tarkoituksiin. Henkilörekistereitä luodaan myös SLS:n tutkimustoiminnan piirissä.

Henkilötietolaki ja muu lainsäädäntö säätelee SLS:n oikeutta koota, rekisteröidä, käyttää, luovuttaa ja muilla tavoin käsitellä henkilötietoja.

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietorekisteriin tai ettei hänestä ole tietoja rekisterissä. Vastaavan rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin tietolähteet sekä se, mihin rekisterin tietoja käytetään ja luovutetaan.

Henkilötietolain mukaan tietojen tarkastusoikeus voidaan tietyissä tapauksissa evätä eikä tarkastusoikeus koske lainkaan yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten kerättyjä tietoja.

Pyyntö saada tarkastaa rekisterissä olevat tiedot tulee toimittaa SLS:lle joko kirjallisesti tai henkilökohtaisesti käymällä SLS:n asiakaspalvelussa.

Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä myös kirjallisesti. Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

SLS:lle jätetyssä apuraha- tai tukihakemuksessa olevat nimi- ja muut tiedot voidaan ilmoittaa muille apurahoja ja tukea myöntäville organisaatioille myös ennen kuin SLS tekee päätöksen varojen jakamisesta.

Apurahojen ja tuen saajien nimet ja hakemuksen tarkoitus ja apurahan määrä julkistetaan SLS:n verkkosivuilla ja tiedotusvälineissä kun SLS on päättänyt varojen jakamisesta.

Rekisteriselosteet ovat nähtävillä SLS:n toimitiloissa osoitteessa Ritarikatu 5, 00170 Helsinki.

PDF iconRekisteriseloste (ruotsiksi)