Kretsen kring Edvard Westermarck och det tidiga 1900-talets idélandskap (2014–2017)

Kretsen kring Edvard Westermarck och det tidiga 1900-talets idélandskap (2014–2017)

Sociologen, antropologen och filosofen Edvard Westermarck (1862–1939) hör till de internationellt mest välkända forskarna i den finländska vetenskapshistorien. I egenskap av akademisk lärare blev han även mentor för flera elever och efterföljare som med hans hjälp bildade en internationellt känd skolbildning (t.ex. Gunnar Landtman, Rafael Karsten och Rolf Lagerborg). Liksom sin lärare hyste många av dessa efterföljare och elever också ett aktivt samhällsengagemang. Projektets målsättning är att kartlägga det europeiska idélandskapet kring Westermarck och hans efterföljare, samt studera på vilket sätt Westermarck och hans närkrets förenade vetenskap och samhällspolitiska strävanden. Vår hypotes är att den empirism, liberalism och kosmopolitism som det westermarckska idélandskapet omfattade, utgjorde en viktig motkultur till traditionella kristna, idealistiska och nationalistiska värderingar.

Forskningsprojektet strävar till att ge en översikt av det vetenskapliga och politiska arvet efter Westermarck ur en idé- och lärdomshistorisk synvinkel. Det öppnar för ny kunskap om balansen mellan europeisk kosmopolitism och nationella strävanden inom det svenskspråkiga vetenskapsfältet i Finland under 1900-talets början. Förutom de finländska samhälls- och kulturvetenskapernas historia lyfter projektet även fram det svenskspråkiga vetenskapssamfundets historia och den svenskspråkiga intelligentsians idévärld för att sätta den i samband med den vetenskapliga och ideologiska internationaliseringens historia. Genom att ställa den westermarckska kretsens forskningsresultat i förhållande till rådande uppfattningar och debatter inom den nutida forskningen kring samma ämnen utvärderar projektet även hur arvet efter Westermarck förhåller sig till den nutida forskningen. Den westermarckska traditionens gemensamma syn på exempelvis universella moral- och familjekänslor, villkor för sympatin för andra människor och expanderande altruism, samt överhuvudtaget dess uppfattning om det allmänmänskliga, innehåller fortfarande många aktuella infallsvinklar för internationella utmaningar och möjligheter.

Läs mer på projektets egen webbplats (på engelska).

Projektet är förlagt till Uleåborgs universitet.

Projektgrupp:

Petteri Pietikäinen, professor i idé- och lärdomshistoria, Uleåborgs universitet (projektledare)

Niina Timosaari, Uleåborgs universitet

Jouni Ahmajärvi, Uleåborgs universitet

Julia Dahlberg, Helsingfors universitet

Otto Pipatti, Helsingfors universitet

 

27.11.2014    Seminarium: Edvard Westermarck och hans intellektuella krets – vetenskap, moral och social aktivism under det tidiga 1900-talet

Källan 1/2017 Vetenskap, moral och social aktivism