SLS finansierar forskning kring ungdomslitteratur och utlandsfinlandssvenskar
22.10.2018

SLS finansierar forskning kring ungdomslitteratur och utlandsfinlandssvenskar

Forskningsprojekt om om finlandssvensk ungdomslitteratur samt om utlandsfinlandssvenskars politiska beteende har beviljats finansiering av Svenska litteratursällskapet.. SLS Vetenskapliga råd fattade beslut om projektfinansieringen torsdagen den 18 oktober 2018. Sammanlagt beviljades projekten 880 000 euro.

Nya tidsuppfattningar undersöks vid Åbo Akademi

Projektet Konkurrerande tidsordningar (KOTI) – Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och ungdomar undersöker tidslighet i barn- och ungdomslitteratur och ungdomskulturella genrer. Syftet med projektet är att utforska nya och annorlunda uppfattningar om tid, med utgångspunkt i ett varierat och tvärvetenskapligt material svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur och kulturella praktiker i Finland.

Projektet beviljades 490 000 euro och kommer att anställa två litteraturvetare och en etnolog och genusvetare från 1.1.2019–31.12.2022. Projektet genomförs vid Åbo Akademi och leds av docent Mia Österlund.

Utlandsfinlandssvenskar i fokus på Helsingfors universitet

Projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan undersöker samhälleliga värderingar, politisk identitet och politiskt deltagande hos svenskspråkiga finländare bosatta utomlands. Projektet har sin bakgrund i det faktum att en stor andel av finlandssvenskarna inte bor i Finland och att vi vet väldigt lite om deras politiska liv. Forskningens syfte är att bidra till djupare insikter om den finlandssvenska diasporans politiska beteende. Projektet omfattar tre nyckelbegrepp inom den politiska beteendeforskningen: identitet, värderingar och aktivitet, och avser att bidra till den växande internationella forskningen om politiskt beteende hos emigranter. 

Projektet beviljades 390 000 euro och kommer att anställa fyra statsvetare från 1.1.2019–31.12.2022. Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och leds av docent Staffan Himmelroos.