SLS belönar pro gradu-avhandlingar i litteratur-, språk- och traditionsvetenskap
4.5.2018

SLS belönar pro gradu-avhandlingar i litteratur-, språk- och traditionsvetenskap

Svenska litteratursällskapet i Finland tilldelar fil.mag. Hanna Ylöstalo, fil.mag. Liisa Suomela och fil.mag. Bettina Westerholm pris för bästa pro gradu-avhandling i ämnena litteraturvetenskap, språkvetenskap och traditionsvetenskap.

Hanna Ylöstalo (Åbo Akademi) belönas för sin litteraturvetenskapliga avhandling Rörelser i ljudtexten. En intermedial studie av Monika Fagerholms novell ”Arielles första kärlek”, där hon genomför en intermedial analys av ”ljudtexten”, den helhet som utgörs av den tryckta novellen och ljudnovellen Arielles första kärlek av Monika Fagerholm. Avhandlingen rör sig på ett tidigare sällan utforskat område, och Ylöstalos hantering av de teoretiska utgångspunkterna är liksom användandet av tidigare forskning genomgående övertygande.

Liisa Suomela (Vasa universitet) får pris för den språkvetenskapliga avhandlingen ”Två tvillingpar i svenskt språkbad. En fallstudie om språkanvändning i daghemsmiljö.” Suomela jämför språkanvändningen hos två tvillingpar i svenskt språkbad, och har kommit fram till att att personlighet och individuella preferenser verkar styra barnens språkanvändning. Avhandlingen är fast förankrad i språkbadsforskningen och har ett trovärdigt metodiskt grepp.

Bettina Westerholm (Åbo Akademi) belönas för sin avhandling i folkloristik "Det är personer som samarbetar". Dialog, samarbete och konflikt inom folkdansfältet i Finland och Norden. Westerholm undersöker hur samarbete inom och mellan folkdansorganisationer i Finland framställs i tre tematiska djupintervjuer med personer som varit aktiva inom fältet. Forskningsuppgiften är tydligt formulerad och studien systematiskt genomförd.

SLS delar årligen ut pris till de bästa pro gradu-avhandlingarna inom ämnen som berör sällskapets verksamhet. Prissumman är 1000 euro.