Kommande utgivning

SLS utgivning våren 2018

Demokratins drivkrafter
Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020
Red. Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg

Finlands och Sveriges demokratier är internationellt sett stabila politiska system, men denna stabilitet är inte självklar. Det behövs kontinuerligt fördjupad kunskap och samhällsdebatt om hur demokratierna har vuxit fram och hur de har förnyat sig. Detta är utgångspunkten när tio forskare undersöker ländernas samhällsutveckling under åren 1890–2020 i ett jämförande perspektiv. Den finsk-svenska forskargruppen analyserar utvecklingen av ländernas demokratier i ett spänningsfält mellan tre drivkrafter: de egna politiska kulturerna, geopolitikens förskjutningar och världsekonomins utveckling, som har drivits fram av teknologiska omvälvningar och förändringari den industriella arbetsfördelningen.

Ca 320 s., häftad, cirkapris 26 euro,
utkommer i mars. ISBN 978-951-583-422-5

 

FREDRIK HERTZBERG
”Mitt språk är ej i orden”
Gunnar Björlings liv och verk

Numera betraktas Gunnar Björling (1887−1960) som en av de främsta litterära modernisterna, men under sin livstid fick han kämpa för att nå uppskattning och förståelse. Redan före sin debut 1922 var han förebild för flera yngre författare och från 1930-talet utvidgades kretsen till författare och konstnärer från hela Norden. Boken är den första biografin om Björling, och bygger på omfattande forskning i arkiv i Finland och Sverige samt intervjuer med personer som kände honom. Björlings personlighet belyses mångsidigt: som ung socialist, aktivist, auskultant, filosof, profet, mystiker, modernist, växelryttare, mentor, recitatör och erotiker. För första gången behandlas hans homosexualitet och förälskelser, som i ljuset av tidigare okänt material antar nya, fastare konturer.

Ca 500 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 35 euro, utkommer i april.
ISBN 978-951-583-423-2

 

ANNA MÖLLER-SIBELIUS
Dikt och ideologi
Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–1970-tals poesi

Boken lyfter fram en färgstark men förbisedd fas i den finlandssvenska poesins historia utifrån tre centrala författare under 1960- och 1970-talen: Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson. Ett viktigt tema är motsättningen mellan socialt engagemang och poesins genrekrav, och Anna Möller-Sibelius visar att den konflikten är produktiv. I kontextualiserande diktanalyser tar hon upp förortsliv, mentalvård, tv-program, kärnvapenhot, demonstrationståg och blasfemiska Jesus-dikter. Dessa ämnen krävde ett nytt formspråk och stimulerade till experiment och kommunikation med läsaren. Analyserna nyanserar samtidigt bilden av dessa årtionden genom att återknyta till en idealistisk tradition och blicka framåt mot en socialkonstruktivistisk syn.

Ca 300 s., häftad, illustrerad, cirkapris
25 euro, utkommer i maj. ISBN 978-
951-583-424-9

 

MAX ENGMAN
Kielikysymys. Suomenruotsalaisuuden synty 1812–1922.

Suomen ruotsalainen historia 3
Kielikysymys kertoo Suomen ruotsalaisuudesta suuriruhtinaskunnan aikaan ja itsenäisyyden alkuvuosina. Kirjan pääteemana on kolmiodraama, jossa kolme kieltä, suomi, ruotsi ja venäjä, kilpailivat johtavasta asemasta suuriruhtinaskunnassa. 1800-luku oli kansallisen mobilisoitumisen aikaa, jolloin sekä suomen- että ruotsinkieliset liittyivät yhteen kielen pohjalta. Mobilisoitumisia voi monessa mielessä pitää rinnakkaisilmiöinä – joissakin tapauksissa kaksikieliset instituutiot jakautuivat suomalaisiksi ja ruotsalaisiksi. Prosessin alkuvaiheessa ruotsinkieliset joutuivat perääntymään, mutta sen tuloksena syntyi ryhmä, jota 1900-luvun alussa ryhdyttiin kutsumaan ”suomenruotsalaisiksi”.

Noin 460 s., kovakantinen, kuvitettu,
suom. Kari Koski, ohjehinta n. 42
euroa, ilmestyy kesäkuussa.
ISBN 978-951-583-425-6

 

Låthäften

Sånger för alla
För ackompanjatören

Det populära och slutsålda låthäftet Sånger för alla ges ut i ny upplaga.

ISBN 979-0-706313-04-7

 

Skivor

Visor i Oravais med Ann-Marie Löfdahl  (FMI CD 31)
Utkommer i februari