En Natt och en Morgon. (Sjunde avsnittet)

30.9.2012 - 17:00
SLS

Såvida nu ransakningen hittills framskridit, syntes väl brottet bestyrkt, men gerningsmannen långt ifrån ännu fälld. Visserligen hade vitnesmålen visat sig till den grad besvärande för drängen Jussi, att denne redan nu svårligen kunde undgå att ställas på bekännelse. Men å andra sidan kunde Rätten ej undgå att finna, det förhållande med de brända sedlarne invecklade saken på ett nytt och oväntadt sätt. Huru förklara en stöld, dervid tjufven på stället förstör det stulna? Möjligen af ilvilja, hämdlystnad? Dock …  inför domstolen gälla bevis, ej...

En Natt och en Morgon. (Sjätte avsnittet)

29.9.2012 - 09:55
SLS

Förflutna voro emellertid den natt och den morgon, hvilka, likt facklor öfver en kolsvart afgrund, kastat en oväntad ljusglimt öfver förr ej anade midnattsdåd. Och i samma mån brottets dolda stigar delvis ljusnade, i samma mån föll en tvekande skugga öfver tvenne män, hvilka det borgerliga samhället hittills utan misstroende betraktat som oförvitelige inför lagen. Men just denna tvefaldiga skugga var härvid den vilseledande, den för det opartiska ögat mest betänkliga, och ovillkorligt framställde sig den frågan: hvilken af de två är niding inför gudomlig och mensklig...

En Natt och en Morgon. (Femte avsnittet)

28.9.2012 - 20:52
SLS

Öfver detta sällsamma uppträde lemnade Mamsell Lovisa med något prut följande förklaring. Allt ifrån barndomen var Beata *** af ett utomordentligt nerfsvagt och retligt lynne. Hon liknade häruti sin mor, som lemnade lifvet vid hennes födelse. Till 15:de året var hon likväl ganska frisk, men anfölls vid denna tid af »en underlig yrsel», som tidtals återkom, föregicks af en onaturligt tung sömn och slutade med en lindrig kramp, hvarpå följde stark transpiration och matthet. Att hon under det yrvakna tillståndet talat sköna saker, förutsagt mindre...

En Natt och en Morgon. (Fjärde avsnittet)

27.9.2012 - 19:58
SLS

Nu höll jag således det länge sökta, det för den aflednes familj högst vigtiga qvittenset i min hand. Jag visste ej hvad jag borde tro. En så besynnerlig kedja af upptäcker hade jag ej erfarit förr, upptäckter, hvilka nästan mot min vilja manade mig att uppträda som brottets hämnare och den värnlösa familjens beskyddare. I förbidan på frukostbudet, kastade jag mig ännu en gång i gungstolen, för att öfverlägga, hvad nu vore att företagas.

Morgonbrasan brann lifligt och spridde en behaglig värma öfver min af nattvak och kyla ruskiga person. En...

En Natt och en Morgon. (Tredje avsnittet)

26.9.2012 - 12:51
SLS

Klaffen till den om aftonen lästa byreaun låg uppslagen. Jag betraktade låset; det var mycket nött och regeln endast till hälften framskjuten. Jag försökte igenslå klaffen; det lät utan möda göra sig, endast man bröt marmorskifvan och trädet ofvanför låset något uppåt. Lika lätt lyckades det medelst samma operation att åter upptaga klaffen. Det var således en möjlighet att densamma genom någon skakning kunnat uppkastas af sig sjelf. Men hvad som förundrade mig, var att tydliga märken af våld voro synliga på locket ofvanför...

En Natt och en Morgon. (Andra avsnittet)

25.9.2012 - 09:33
SLS

Ensam blifven, kastade jag en blick kring det lilla rummet. Det var allt som den afsomnade kyrkoherden lemnat det; han hade fallit ur lifvet ned i döden så oförtänkt som en omogen frukt från trädet. Några ålderstegna skinnstolar stodo kring de med blackgråa tapeter beklädda väggarne. Den gammalmodiga lästa byreaun af masur med sköna sniderier täflade i ålder med det skinnklädda skrifbordet, på hvilket ännu bläckhorn, pennor och papper befunnos i samma skick som under ägarens lifstid, och framför bordet stod den beqväma...

En Natt och en Morgon. (Första avsnittet)

24.9.2012 - 16:30
SLS

Numera Contrakts-Prosten och Kyrkoherden *** i ** socken har berättat följande, hvilket jag ur minnet återgifver litet utförligare i detaljerna, men i hufvudsaken öfverensstämmande med den vördige mannens egen utsago.

Jag var en ung man om åtta och tjugu år, då jag af Högvördiga Consistorium förordnades att såsom Curam-Gerens öfvertaga pastoralvården i **. Den gamle kyrkoherden der hade plötsligen dött af slag och det feta pastoratet var blefvet ett mål för många lystna friareblickar af spekulanter både när och fjerran. Den afsomnade ägde i...