Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Stipendier, projektmedel och pris

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd. SLS är inte en allmän understödsfond och delar inte ut allmänna verksamhetsbidrag åt t.ex. föreningar.

SLS delar ut stipendier och understöd på ansökan ur särskilda fonder för syften som fastställts av donatorerna, samt forskningsstipendier ur särskilda budgetmedel. Stipendier utlyses varje år i februari och i september.

SLS utlyser medel för forskningsprojekt samt insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Forskningsprojekt utlyses i regel varje eller vartannat år i slutet av november och ansökningstiden är i januari.

Insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt utlyses i regel vartannat eller vart tredje år i mars och ansökningstiden är i april.

Forskningsprojekten baserar sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.

Insamlingsprojekten är arkivrelaterade och gäller större insamlingar och/eller digitalisering av material till arkiv.

Utgivningsprojekten är t.ex. textkritiska utgåvor eller projekt som resulterar i bl.a. ordböcker och handböcker.

I översiktsprojekten görs en djupgående analys och sammanfattning av forskning som berör det svenska i Finland. Dessa projekt kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är ofta ett översiktsverk.

Pris för litterär och vetenskaplig verksamhet delas ut årligen utan ansökan.

För närmare information, kontakta
forskningssekreterare Kajsa Rytikoski (09 618 771 19, kajsa.rytikoski@sls.fi)
eller
forskningschef Christer Kuvaja (09 618 771 01, christer.kuvaja@sls.fi). 

   Aktuellt: Stipendier att söka 1.2–27.2.2015

 

Sällskapets tillämpning av god stiftelsepraxis

Sällskapet följer i sin stipendie- och prisutdelning det av Delegationen för stiftelser och fonder r.f. godkända direktivet om god stiftelsepraxis.

Utgående från sällskapets roll som en central stor aktör med omfattande egen verksamhet och som mötesplats för alla de som arbetar inom svenskspråkig humaniora och samhällsvetenskap i Finland och stipulationerna i de donationer sällskapet erhållit tillämpas detta enligt följande:

Personliga stipendier beviljas inte åt medlem i sällskapets styrelse, finansråd eller ledningsgrupp eller åt sällskapets personal. Åt sällskapets övriga förtroendevalda och andra närstående kan stipendier utdelas. Dessa kan då givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Eftersom medel för forskningsprojekt beviljas åt högskola, universitet eller annan institution och inte åt enskilda personer, så utgör inte det faktum att medlem i sällskapets styrelse eller annan förtroendevald som anställd vid högskola, universitet eller annan institution deltar i forskningsprojektet i fråga hinder för beviljande av medel. Personen ifråga kan givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Pris utdelas inte åt medlem i sällskapets styrelse, finansråd eller ledningsgrupp eller prisnämnder.

Utdelningen ur den till sällskapet hörande Svenska kulturfonden sköts av en helt separat utdelningsorganisation.

 

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |